Endringer i fraværsregler på høring

Forslag til endringer i fraværsreglene i videregående skole sendes nå på høring. Høringsfristen er 8. april.

– Det er viktig at elevene er mest mulig til stede på skolen. Det vil bidra til at de lærer mer, får ta del i fellesskapet på skolen og blir bedre rustet til å delta i høyere utdanning og arbeidsliv. Jeg er bekymret over økningen i fravær, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 

I høst mottok kunnskapsministeren forslag fra Utdanningsdirektoratet (Udir) til endring av fraværsreglene i skolen. Anbefalingene er en del av svaret på et større utredningsoppdrag om fravær som Kunnskapsdepartementet ga direktoratet i 2022.

– Jeg mener det er viktig at denne saken blir belyst så godt som mulig, og jeg oppfordrer alle som ønsker det, til å gi innspill til forslagene. Jeg vil ta stilling til forslagene etter høringen, sier Nordtun.

Kunnskapsministeren hadde et møte med de mest berørte organisasjonene i skole- og opplæringssektoren like etter overleveringen fra Udir. Høringsspørsmålene er noe justert etter tilbakemeldinger fra organisasjonene.

Fakta om oppdraget

Utdanningsdirektoratet fikk i 2022 et tredelt oppdrag fra Kunnskapsdepartementet:

  • Skaffe kunnskap om fravær i skolen, og anbefale tiltak for å redusere fraværet.
  • Vurdere behovet for bedre nasjonal statistikk om fravær i skolen, herunder et nasjonalt fraværsregister.
  • Vurdere endringer i fraværsreglene. Det er dette som nå sendes på høring.