Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2018 – Arbeids- og sosialdepartementet

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2018 på Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde.

Ny AAP-ordning

Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år. Vilkårene for forlengelse skjerpes. Det innføres en karensperiode på 12 måneder før det er mulig å søke AAP på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode. Det blir lovfestet at brukerne skal følges opp av NAV hver gang en medisinsk behandling eller et arbeidsrettet tiltak er gjennomført. Brukeren kan heretter arbeide inntil 80 prosent i 12 måneder uten å miste retten til AAP, mot tidligere maksimum seks måneder. Perioden som brukeren kan motta arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker utvides fra 1. januar til seks måneder, mot tidligere tre måneder. 

Ungdomsinnsatsen i NAV blir landsdekkende

Unge under 30 år som har behov for det, skal nå få et tilbud fra NAV om arbeid, aktivitet eller utdanning. Dette skal skje før to måneder er omme. I alt bevilges 100 millioner kroner til formålet i 2018. 

Ordningen med servicehund blir fast

Hundene hjelper personer med fysiske funksjonsnedsettelser med praktiske gjøremål. Fem millioner kroner settes av.  

Folketrygden og hjelpemidler

Kravet om at man må ha medlemskap i Folketrygden for å ha rett til hjelpemidler, oppheves. 

Blinde og svaksynte

Antall timer lese- og sekretærhjelp i dagliglivet for blinde og svaksynte økes fra 20 til 120 timer. 

Sykdom og parykk

Personer over 18 år har i dag et tak på dekning av utgifter til parykk, mens de under 18 år ikke har noe tak. Fra 1. januar 2018 heves 18-årsgrensen, slik at alle under 30 år fullt ut får dekket utgiftene. 

Endringer i representasjonsregelverket

Endringene i representasjonsregelverket innebærer blant annet at Bedriftsdemokratinemnda opphører. Bedriftsdemokratinemndas portefølje og kompetanse flyttes til Tvisteløsningsnemnda.

Godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester blir endret for å styrke godkjenningsordningen for renhold.

Dagpengeforskriften endres

Unntak fra graderingsreglene for fosterforeldre (ny § 4-5): Oppheving av faseinndelingen for dagpengemottakere som etablerer egen næringsvirksomhet (Endret § 5-1 annet ledd).

Endringer i arbeidsmarkedsforskriften

Endringene i arbeidsmarkedsforskriften gjelder følgende tiltak: 

  • Inkluderingstilskudd. Det åpnes for at inkluderingstilskuddet også kan gis til deltakere i AMO og arbeidsrettet rehabilitering. 
  • Varig lønnstilskudd. Etter hovedregelen er det et vilkår for varig lønnstilskudd om å ha vært sykemeldt i 12 måneder. Det åpnes nå for å gi unntak fra dette vilkåret for personer som har en sykdomstilstand hvor arbeidsevnen gradvis vil svekkes, og hvor sykemelding ikke er påkrevd fordi dette ikke vil anses å ha betydning for bedring av helsetilstanden. 
  • Mentor. Presisert mulighet for å bruke mentor for tiltaksdeltakere som tar fagopplæring i bedrift.
Til toppen