Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Klima- og miljødepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Oversikt over endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Klima- og miljødepartementet.

Åpning for bruk av motorkjøretøy på barmark for å frakte ut felt villsvin 

Klima- og miljødepartementet fastsatte 5. desember 2022 forskrift om endring i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Endringen trer i kraft 01.01.2023. Endringen innebærer at det blir tillatt å bruke motorkjøretøy for å frakte ut felt villsvin på barmark i utmark. Formålet med endringen er å effektivisere villsvinjakten, jf. KLDs og LMDs Handlingsplan mot villsvin fra 2019. 

Avvikling av tilskuddsordning til driftsomstilling grunnet rovvilt

I statsbudsjettet for 2023 har Klima- og miljødepartementet avviklet tilskuddsordningen for driftsomstilling grunnet rovvilt. Endringen innebærer at særlig tapsutsatte sauebruk ikke lenger vil kunne få tilskudd til omstilling til annen landbruksvirksomhet. Formålet med avviklingen er at regjeringen ønsker å opprettholde beitebruken, og at andre tiltak enn driftsomstilling bør prioriteres.

Strengere krav til kildesortering av avfall​

Fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Offentlige og private virksomheter og institusjoner som lager husholdningslignende avfall og landbruksplast, skal også sortere ut dette. Dette avfallet skal materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk. Det er anslått at innføringen av de nye kravene innebærer at andelen plastavfall fra husholdningene og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall som matavfall og hageavfall, anslås økningen fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035. 

Økning av omsetningskravet for veitrafikk til 17 volumprosent

Jf. statsbudsjettet for 2023 økes omsetningskravet i veitrafikken til 17 prosent, med et delkrav på 12,5 prosent fra 1. januar 2023. Miljødirektoratet sendte endringene i omsetningskravet var på høring våren 2022. Økningen i omsetningskravet medfører endringer i produktforskriften med virkning fra 1. januar 2023.

Innføring av omsetningkrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner på 10 volumprosent

I tråd med budsjettavtalen med SV innføres det et omsetningskrav for avansert biodrivstoff for ikke-veigående maskiner på 10 prosent fra 1. januar 2023. Miljødirektoratet sendte endringene i omsetningskravet var på høring våren 2022. Økningen i omsetningskravet medfører endringer i produktforskriften med virkning fra 1. januar 2023