Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Samferdselsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Viktige regelendringer fra 1. januar 2023 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

Forskrift om utslippskrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport

Fra 1. januar 2023 innføres krav om nullutslipp av CO2 ved offentlig anskaffelse av tunge varebiler. Det gis unntak fra nullutslippskravet bl.a. dersom tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig eller primærbehovet for anskaffelsen ikke kan dekkes ved nullutslippskjøretøy. Forskriften erstatter forskrift om energi- og miljøkrav offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport. Dispensasjonsadgangen i forskriften som oppheves, erstattes av et enkelt rapporteringsskjema som skal benyttes ved bruk av unntaksbestemmelsen. Krav til nullutslipp til personbiler og lette varebiler ble innført 1.januar 2022, mens tilsvarende krav for bybuss gjelder fra 1. januar 2025.

Lenke til Lovdata kommer senere

Endringer i yrkestransportforskriften – drosje

Det gjøres endringer i yrkestransportforskriften knyttet til krav for drosjevirksomhet. Det innføres krav til bankgaranti for løyvehavere for drosje. Videre innføres det krav om at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy som benyttes som drosje er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter er installert. I tillegg innføres det krav om taklampe på drosjen. Endringene trer i kraft 1. januar 2023.

Endringer i gebyrsatser for 2023 - Statens vegvesen

Satsene på gebyrene for tjenester som tilbys av Statens vegvesen på trafikk- og kjøretøyområdet justeres årlig i tråd med KPI. Statens vegvesen fastsetter selv en rekke av gebyrene, men yrkestransportforskriften og kjøre- og hviletidsforskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet. I tillegg er enkelte av gebyrene i år justert til kostnadsriktig nivå, beregnet etter det det koster Statens vegvesens å tilby tjenestene.

Lenker til Lovdata (yrkestransportforskriften og kjøre- og hviletidsforskriften) kommer senere

Forsikringsplikt for små elektriske kjøretøy, endring i forskrift om unntak fra forsikringsplikt

Fra 1. januar 2023 må alle elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy forsikres med ansvarsforsikring som for bil. Endringen omfatter ikke elsykler. Utleiekjøretøy har vært underlagt forsikringsplikt siden 1. september 2022. Hovedformålet med endringen er å sikre at skadelidte etter ulykker med små elektriske kjøretøy får dekket sine økonomiske tap.