Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i lover og forskrifter fra 1.1.2019 fra Kulturdepartementet

Det er én ny forskrift og to forskriftsendringer som trer i kraft fra 1. januar 2019 på Kulturdepartementets områder.

Momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner 

Kulturdepartementet innfører ny forskrift for momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner 1. januar 2019. Den nye forskriften vil gjøre ordningen enda mer treffsikker, bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, og sikre at midlene tilkommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode. Hovedendringen innebærer en omfordeling av midler slik at små organisasjoner samlet får litt vil motta noe mer midler i ordningen. Dette grepet er det enighet om i frivillig sektor.

https://lovdata.no/forskrift/2018-10-23-1600

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. trer i kraft 1. januar 2019

Endringsforskriften innfører krav om egnethetsvurdering for å gjennomføre deler av hvitvaskingsdirektivet. Egnethetsvurderingen gjelder for reelle rettighetshavere eller personer i den faktiske ledelsen og styret for organisasjoner, foreninger eller entreprenører som tilbyr lotterier som omfattes av hvitvaskingsloven.

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-12-14-2010

Endring av forskrift 21. desember 2001 nr. 1559 om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere m.m.

Styrets funksjonstid utvides fra to til tre år, og tidspunktet for innsending av årsrapport flyttes fra 1. mai til 1. juli. Det er også gjort en henvisningsendring pga. endret paragrafnummerering ny åndsverklov. Endringene trer i kraft 1. januar 2019.

https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1559 

Til toppen