Endringer i reglene for Sentral godkjenning sendes på høring

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.

Forslaget til endringer i byggesaksforskriften var tema i møter med bygg- og anleggsnæringen høsten 2017. Departementet har i etterkant gjennomført en rekke tiltak knyttet til den sentrale godkjenningsordningen:

  • Overgangsordningen for Sentral godkjenning er forlenget med ytterligere to år, til 1. juli 2020. Se nyhetssak 25. mai 2018.
  • Regjeringen har oppnevnt et Ekspertutvalg som skal evaluere dagens system med Sentral godkjenning og det planlagte Seriøsitetsregisteret, og vurdere om det er behov for helt andre alternativer. Se nyhetssak 16. mai 2018.
  • Samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren har sendt et felles brev til kommunene med oppfordring om å stanse ulovlig praksis ved gravetillatelser og offentlige anskaffelser. Se nyhetssak 16. februar 2018.

Forslagene som nå sendes på høring er begrenset til mindre endringer og justeringer innenfor rammene av dagens regelverk. Mer prinsipielle problemstillinger som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp, blant annet knyttet til bruk av innleie og krav  til formell fagkompetanse i det utførende ledd, skal vurderes av Ekspertutvalget, slik det også går frem av mandatet til utvalget.

Formålet med forslagene til endringer er at disse skal bidra til å løse noen av utfordringene bygg- og anleggsnæringen har vært opptatt av, deriblant anerkjenning av praksis opparbeidet forut for formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner samt enkelte forhold knyttet til seriøsitet. De viktigste forslagene i høringen er:

  • Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt, og gjeninnføring av definisjon av faglig ledelse
  • Utvidelse av antall utdanningsnivåer – økt anerkjennelse av fagskoleutdanning
  • Vektlegging av relevant arbeidserfaring opparbeidet før endt (videre)utdanning
  • Mulighet til å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket
  • Utvidet plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning og til å trekke tilbake sentral godkjenning

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00