Historisk arkiv

Overgangsordning for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I 2016 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for Sentral godkjenning. Overgangsordningen er nå formelt forlenget med to nye år frem til 1. juli 2020.

Departementet har også vedtatt forenklet søknadsvurdering der sentralt godkjente foretak får nytt organisasjonsnummer.  

Mange i bygg- og anleggsnæringen har vært bekymret for hva som skjer når nåværende overgangsordning for kvalifikasjonskrav går ut 1. juli 2018. Departementet har vedtatt å forlenge overgangsordningen med to nye år, til 1. juli 2020.

Overgangsordningen innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kvalifikasjonskravene som gjaldt frem til 1. januar 2016.

Overgangsordningen gjelder kun for kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver - og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.

Forenklet søknadsvurdering ved nytt organisasjonsnummer

Sentral godkjenning gis kun til foretak, og godkjenningen følger dermed foretakets organisasjonsnummer. Dette betyr i praksis at dersom foretaket av ulike årsaker får nytt organisasjonsnummer, utløser det krav om ny søknadsvurdering. Dette har i enkelte tilfeller fått negative konsekvenser for foretakene.

Departementet har derfor vedtatt en endring i byggesaksforskriften som innebærer at tidligere innvilget godkjenning kan legges til grunn ved overføring av Sentral godkjenning til nytt foretak så lenge det ikke har skjedd noen reduksjon i faglig ledelses utdanning og praksis. Endringen gjelder generelt for alle foretak i den sentrale godkjenningsordningen.

Forslag til mindre endringer i byggesaksforskriften sendes på høring før 1. juli

Departementet vil før 1. juli i år sende på høring forslag til mindre endringer og justeringer som  kan bidra til å løse enkelte av utfordringene som har blitt tatt opp av bygg- og anleggsnæringen, deriblant anerkjenning av praksis opparbeidet forut for formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner samt enkelte forhold knyttet til seriøsitet.

Ekspertutvalg nedsatt

Regjeringen har nettopp satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.  Regjeringen vil ha effektive verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, Sentral godkjenning er ett av mange elementer som vurderes i denne sammenhengen. I påvente av dette arbeidet, er overgangsordningen forlenget.

Forskrift om forlengelse av overgangsordning mm. (Lovdata)