Nyheter

Enighet i forhandlingene om ny reindriftsavtale

Staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund har i dag kommet til enighet om Reindriftsavtalen 2023/2024.

Rammen for avtalen er økt med 20 millioner kroner til 200 millioner kroner. Dette er en prosentvis økning fra inneværende avtale på 11,1 prosent. Økningen av rammen er historisk høy, og understreker at regjeringen legger til rette for å styrke rammevilkårene for de reineierne som har reindrift som hovedvirksomhet.

De direkte tilskuddene er særlig prioritert. Satsene er økt for produksjonspremien, kalveslaktetilskuddet, distriktstilskuddet og særskilt driftstilskudd til kvinner med egen siidaandel. Totalt økes de direkte tilskuddene med 13,15 millioner kroner.

Andre hovedprioriteringer er ivaretakelse av reindriftens arealer, klimatilpasning og beredskap, samt tilleggsnæringer.

Avtalepartene styrker beredskapsfondet betydelig både i 2023 og 2024. Avtalepartene vil videre sette i gang et arbeid for å se nærmere på hvordan reindriften skal håndtere konsekvensene av klimaendringene.

– Jeg er glad for at vi nå har inngått en avtale med reindriften med en høy økonomisk ramme. Avtalen bidrar til å støtte de reineierne som har reindrift som sin hovedvirksomhet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Avtalepartene har også drøftet enkelte forhold som ligger utenfor rammen av reindriftsforhandlingene.

Norske Reindriftsamers Landsforbund har blitt orientert om at regjeringen har besluttet at Landbruks- og matdepartementet nå skal starte opp arbeidet med en helhetlig revisjon av reindriftsloven av 2007 og har ansvaret for å gjennomføre og organisere arbeidet. Det legges opp til en ordinær lovarbeidsprosess med en bred involvering av berørte parter, herunder Norske Reindriftsamers Landsforbund og Sametinget, som vil konsulteres i tråd med samelovens bestemmelser.

stáhta šiehtadallanjođiheaddji Viil Søyland ja NBR jođiheaddji, Inge Even Danielsen, ođđa boazodoallošiehtadusa.
Gaskavahku eahket guovvamánu 15. beaivvi, vuolláičáliiga stáhta šiehtadallanjođiheaddji Viil Søyland ja NBR jođiheaddji, Inge Even Danielsen, ođđa boazodoallošiehtadusa. Foto: Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbunds lovutvalgs arbeid vil inngå som et bidrag i denne lovarbeidsprosessen.

Avtalepartene har også drøftet iverksetting av et forskningsprosjekt på kongeørn som skadevolder på tamrein. Prosjektet skal utformes i dialog med Norske Reindriftsamers Landsforbund, aktuelle fylkeslag og Sametinget, og lyses ut gjennom en åpen anbudsprosess.

Skatt og avgift er ikke en del av avtalen, men bidrar til å påvirke rammebetingelsene for reindriften. I den forbindelse har Finansministeren orientert om at regjeringen tar sikte på å fremme forslag om fritak for engangsavgift og fradragsrett for inngående merverdiavgift for anskaffelser, vedlikehold og drift av terrenggående tohjuls motorsykler i statsbudsjettet for 2024.