Historisk arkiv

Etablerertilskudd til flere gründere og bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2013

Regjeringen ønsker å støtte flere etablerere og bedrifter i en tidlig fase, og foreslår derfor en styrking og en ny innretning av den landsdekkende etablerertilskuddsordningen, som Innovasjon Norge forvalter.

- Den nye innretningen medfører at det blir lettere å motta tilskudd ved at Innovasjon Norge kan gi et fast beløp til et større antall gründere og bedrifter. Ordningen skal også bli enklere å søke på, og saksbehandlingstiden skal være kort, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Tiltaket er en oppfølging av Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF, og et ledd i den varslede utviklingen av virkemiddeltilbudet i bedrifters tidlige fase.

Bedrifter som er etablert for mindre enn tre år siden skal prioriteres, og det vil bli utarbeidet tydelige kriterier for støtte, slik at både søknads- og utvelgelsesprosessen blir enklere og raskere. Tilskuddet til hver vil være mindre enn hva som har vært praksis de seneste årene, slik at flere bedrifter vil få tilskudd.  

- Tilskuddet skal gå til prosjekter med vekstpotensial som tilfører noe nytt i nasjonal eller internasjonal sammenheng. Ordningen vil i større grad rettes inn mot en tidligere fase i bedriftenes liv. I denne fasen er det vanskelig for gründere å få tilgang til privat kapital. Ved at flere får tilskudd, gir vi flere en sjanse til å komme i gang. Så får markedsmulighetene avgjøre om selskapene lykkes, sier Giske.

Den landsdekkende etablerertilskuddsordningen foreslås styrket ved at det kanaliseres mer midler til denne ordningen innenfor Innovasjon Norges rammer.