Etablering av et eget tillatelsesregime for lakseoppdrett til havs

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har et mål om at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked.

- I Hurdalsplattformen sier vi at vi vil utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike havnæringer. Dette arbeidet har vi satt fart på, og nå sender vi på høring et forslag til et eget tillatelsesregime, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Forslaget er det første som sendes på høring etter at en interdepartemental arbeidsgruppe leverte rapporten «Havbruk til havs – ny teknologi nye områder» i desember 2018. Høringsnotatet bygger videre på denne rapporten. Forslaget omfatter det overordnede regimet for identifisering og tilrettelegging av områder for havbruk til havs, samt innføring av et eget tillatelsesregime til havs.

- Erfaringer viser at det er mulig å etablere oppdrett lenger til havs, men da må myndighetene legge til rette for det. Samtidig er det viktig å finne ut hvordan man effektivt kan håndtere utfordringer som kan følge med en slik drift og sette tydelige rammer for det, sier fiskeri- og havministeren.

Det foreslåtte tillatelsesregimet vil gjelde utenfor produksjonsområdene i trafikklyssystemet. På bakgrunn av faglig anbefaling fra Havforskningsinstituttet, foreslås det i høringen å trekke yttergrensene for produksjonsområdene nærmere grunnlinja.

- At yttergrensene trekkes noe nærmere land, vil ikke få noen reelle konsekvenser for havbruksaktørene, da det i dag ikke foregår akvakulturproduksjon utenfor de foreslåtte grensene, sier Skjæran.

Den enkelte tildelingsrunde for tillatelser til havs foreslås å skje gjennom egen forskrift, og slik tildelingsforskrift er ikke en del av dette forslaget:

Etablering av et eget tillatelsesregime for lakseoppdrett til havs

Med hjemmel i akvakulturloven fastsettes et eget kapittel 4 i laksetildelingsforskriften som gjelder tillatelser til akvakultur av matfisk av på lokaliteter til havs. Etter at et område er åpnet for havbruk til havs, vil det fastsettes egne tildelingsforskrifter for den enkelte tildelingsrunde.

Høringsfristen er mandag 2. mai 2022.