Høring- etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften

Nærings- og fiskeridepartement sender med dette på høring utkast til nytt kapittel 4 i forskrift om 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2022

Vår ref.: 22/737

Høringsbrev

Advokatforeningen

Agder fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidstilsynet

Eksportfinansiering Norge

Finans Norge

Finansdepartementet

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvaret

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Hovedorganisasjonen Virke

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kystrederiene

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstifelsen Bellona

Miljøverndepartementet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

NCE Aquatech Cluster

Nofima AS

NORCE

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for naturforskning

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Lakseelver

Næringslivets hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sintef Digital

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Stiim aqua cluster

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Veterinærinstituttet

Viken fylkeskommune

WWF-Norge