EU-høring: Maritim transportstrategi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Europakommisjonen har lansert en høring om EUs maritime transportstrategi. Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter å gi sine innspill.

Strategien ble lagt fram av Europakommisjonen i januar 2009 og inneholder strategiske mål og anbefalinger for den maritime transportpolitikken i EU fram til 2018. Strategien inneholder også anbefalte tiltak som skal øke konkurranseevnen og bærekraften til den maritime transportsektoren.

Målet med høringen er å hente inn synspunkter på den maritime transportstrategien, og innspillene vil være et bidrag til Europakommisjonens midtveisevaluering av strategien.

Kommisjonen er spesielt interessert i hva ulike aktører mener er de viktigste utviklingstrekkene i, og utfordringene for, maritim sektor. De tar i tillegg i mot forslag til tiltak og initiativ som kan styrke konkurranseevnen og vekst i skipsfartsnæringen.

Høringen er åpen fram til 22. april 2015 og besvares via en online spørreundersøkelse. Den er åpen også for norske innspill.

Her finner du undersøkelsen:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2015-mts-review_en.htm