EU: Høring om bruk av leide kjøretøy for transport av gods på vei (direktiv 2006/1/EF)

Kommisjonen vurdere å fremme lovforslag om revisjon av direktiv 2006/1/EF om bruk av leide kjøretøy for transport av gods på vei.

Kommisjonen uttaler at de gjeldende reglene er mer enn 25 år gamle, og gjenspeiler behovene på det tidspunktet de ble vedtatt. Det kan dermed være behov for å se på reglene på nytt.

Høringen er åpen for alle interessenter. Høringssvar skal skje via utfylling av et elektronisk spørreskjema med muligheter for vedlegg:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_en.htm

Til toppen