EU-høring: Transportdirektiv om overføring av gods fra vei

Det kombinert transportdirektivet (92/106/EF) tar sikte på å redusere negative effekter av godstransport ved å stimulere til at gods overføres fra vei til bane, sjø eller innenlandske vannveier.

Kommisjonen har nylig evaluert direktivet, og har funnet at direktivet fremdeles er relevant – men ikke er effektivt nok. Kommisjonen vil derfor revidere direktivet i 2017.

Vi viser til høringen for ytterligere informasjon. Høringen er åpen for alle, både enkeltpersoner og organisasjoner.

Fristen for å komme med tilbakemelding til Kommisjonen er 23. april 2017.

Mer informasjon: https://ec.europa.eu/transport/node/4874

Til toppen