EUs kontrollsystem for EUs felles fiskeripolitikk klart

Europakommisjonen har kommet med nye regler som innebærer en innstramming av kontroll og håndhevelse av EUs felles fiskeripolitikk. Fiskeriråd Rune Dragset rapporterer.

Fiskerikommissær Maria Damanaki lanserte 12. april gjennomføringsregelverket for EUs nye kontrollforordning. Les fiskerikommissærens tale her. EUs kontrollforordning etablerer et nytt system for kontroll og håndhevelse av den felles fiskeripolitikken. Kontrollforordningen trådte egentlig i kraft 1. januar 2010, men er nå supplert med en gjennomføringsforordning fra Kommisjonen. Kommisjonens gjennomføringsforordning kan leses her.

I sine uttalelser til media har Damanaki påpekt at dersom ikke EU får bedre kontroll med fiskeriene, vil til og med de beste forvaltningsregler være ubrukelige. Med de nye kontrollbestemmelsene har EU fått på plass et system som innebærer en innstramming av kontroll og håndhevelse. I den sammenheng må det understrekes at medlemslandenes nå skal implementere de nye bestemmelsene. Det er også medlemsstatene som har myndighet til å utøve kontroll og håndhevelse av fiskeriene i EU.

Med gjennomføringsforordningen vil flere sentrale bestemmelser nå tre i kraft, men EU opererer fortsatt med tilpasningsperioder for medlemslandene. Blant annet vil regelverket for kontroll av motorkraft for fiskefartøyer, sporbarhetskrav og systemet for ”prikkbelastning” for brudd på forvaltningsregelverket ikke formelt tre i kraft før 1. januar 2012.

Gjennomføringsregelverket fastsetter i tillegg en rekke regler om blant annet lisensiering av fiske, merking av fiskefartøy og redskap, VMS-krav (overvåkning av fartøy), krav til fangstsdagbok, rapportering av fiskeinnsats, regler for sporing av fisk, krav og prosedyrer for veiing av fiskeprodukter, sluttseddelregelverk, gjennomføring av kontroll i havner og til sjøs, inspeksjoner og tiltak for sanksjoner av brudd på regelverket.

Til toppen