Evaluering av soning med fotlenke

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) har blitt evaluert. – Vi bestilte en evaluering for å få bedre kunnskap og sikre en mer treffsikker bruk av ordningen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Rapporten fra Vista analyse bekrefter at EK oppleves som en streng og krevende straffereaksjon. Ordningen virker positivt på tilbakefall til ny kriminalitet og er en god løsning for den domfeltes nærmeste familie. Evalueringen konkluderer med at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom sammenlignet med soning i fengsel på lavere sikkerhetsnivå.

– Jeg vil nå få utredet om gjennomføringstiden skal utvides og om flere skal få mulighet til å sone på denne måten. Samtidig vil jeg understreke at det er svært viktig for meg at ordningen ikke skal bli en ekstra belastning for ofrene for kriminalitet, sier justisministeren.

De fleste lovbruddene som gjennomfører hele soningen med EK er uten konkrete ofre. Domfelte soner for eksempel for tilfeller som ruspåvirket kjøring, bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet.

Rapporten viser at hensynet til ofrene blir ivaretatt både i regelverket og i kriminalomsorgens saksbehandling. Samtidig viser evalueringen at kriminalomsorgen er flinke til å skjerme ofrene i vurderinger av om fotlenke skal innvilges. 

Rapport - Evaluering av soning med fotlenke

Fakta om straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK):  

Personer som er dømt til ubetinget fengsel i inntil fire måneder, eller som har inntil fire måneder igjen av en lengre fengselsstraff, kan få straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Ordningen innebærer at domfelte soner hjemme med en elektronisk lenke rundt ankelen, og forutsetter at domfelte har sysselsetting i form av arbeid eller utdanning på dagtid. Dersom vilkårene brytes, må resten av straffen sones i fengsel. Personer som er dømt for vold- eller seksualforbrytelser skal som hovedregel ikke innvilges EK.

Kapasiteten er på 342 EK-plasser. I løpet av 2014 sonet 2731 personer med elektronisk kontroll.