Evalueringsrapport om EØS-midlene

EØS-midlene er mottatt med stor entusiasme i mottakerlandene. Bidraget fra Norge dekker viktige behov, og fører til økt kontakt og samarbeid. Det viser hovedfunnene i en uavhengig midtveisevaluering som er foretatt av EØS-finansieringsordningene.

Rapporten viser at det er stor etterspørsel etter EØS-midlene i mottakerlandene. Ordningene har gjort det mulig å støtte grupper som ellers ikke ville ha mottatt støtte, og NGO-fondene trekkes frem som særlig vellykkede. EØS-midlene er godt synlige i mottakerlandene, og bidrar til økt samabeid og et positivt omdømme av Norge.

Evalueringsrapporten trekker frem at det har tatt tid å få etablert finansieringsordningene og komme i gang med gjennomføringen. Fra norsk side har man vært opptatt av å få på plass et godt regelverk og gode rutiner som sikrer en forsvarlig forvaltning av midlene. Det viktigste for Norge er å støtte gode prosjekter og forebygge misligheter og korrupsjon.

Anbefalingene i rapporten vil bli brukt i det videre arbeidet med gjennomføringen av EØS-midlene.

Det er Norad som har gjennomført midtveisevalueringen etter initiativ fra UD. Evalueringen er gjennomført av PriceWaterhouseCoopers. Det er i hovedsak systemet for godkjenning av støttetiltak og forvaltning av midlene som er vurdert. Det er for tidlig å vurdere resultatene av EØS-midlene.

EØS-midlene gir et viktig bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området gjennom å støtte gode prosjekter som støtter opp under økonomisk og sosial utvikling, demokratiske reformprosesser og utjevning av velferdsforskjeller. Samlet bidrar Norge med mer enn ti milliarder kroner i perioden mai 2004 – april 2009.

Evalueringsrapporten finnes på Norads hjemmeside.

Se også:

Til toppen