Få asylsøkere i 2016

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den nye prognosen for antall asylsøkere til Norge i 2016 er redusert til totalt 3 550. Det har ikke kommet så få asylsøkere til Norge siden 1997. Det betyr lavere utgifter til asylmottak, bosetting og integrering enn det som ligger til grunn i det gjeldende budsjettet.

Prognose antall asylsøkere i 2016

Prognosen for antall asylsøkere sommer kommer til Norge i 2016 er satt til 3 300. I tillegg forventes det å komme 250 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram, noe som fører til at det forventes totalt 3 550 asylsøkere i 2016. Dette er en betydelig reduksjon i forhold til prognosen på 25 000 asylsøkere i 2016 som ble satt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2016. For enslige mindreårige asylsøkere er prognosen redusert fra 4 000 til 400 personer.

Reduserte utgifter

Utgifter knyttet til utlendingsområdet under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde forventes å bli redusert. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte utgifter til asylmottak og økonomiske ytelser til beboere i mottak.

Redusert bosettingsbehov for enslige mindreårige asylsøkere

Det totale bosettingsbehovet reduseres ikke i 2016 som følge av reduksjonen i prognosen for antall asylsøkere. Dette skyldes at det fortsatt arbeides med å fatte vedtak for de høye ankomstene i 2015. For enslige mindreårige asylsøkere er det en drastisk nedgang i ankomster i 2016 og færre enn antatt får innvilget oppholdstillatelse. Samlet medfører dette en nedgang i antallet enslige mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene.

Dette innebærer lavere utgifter til bosetting og integrering. For en enslig mindreårig som er 16 år ved bosetting utbetales det integreringstilskudd og særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger på om lag 1,8 millioner kroner over fem år.

De budsjettmessige konsekvensene av på statsbudsjettet for 2016 av at det kommer færre asylsøkere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett vil bli forelagt Stortinget.