Felles innkjøpsavtaler skal forenkle offentlige innkjøp

Statens innkjøpssenter starter nå den første konkurransen om den den første felles innkjøpsavtalen. Kontrakter på til sammen 1,7 milliarder kroner skal lyses ut i løpet av 2017.

– Felles innkjøpsavtaler i staten betyr mindre administrasjon og at staten får billigere varer og tjenester. Ressursene vi frigjør hjelper oss å bevare og styrke viktige velferdstjenester, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statens om lag 200 virksomheter - departementer, direktorater og enheter - kjøper i dag varer og tjenester for om lag 100 milliarder kroner hvert år.  Virksomhetene inngår egne innkjøpsavtaler også på områder der de har like behov. Dette betyr økt administrasjon og dårligere priser. I dag varierer for eksempel prisen virksomhetene betaler for 250 gram kaffe fra 19 til 31 kroner.

– Dårlige offentlige innkjøp koster både det offentlige og næringslivet dyrt. Regjeringen er derfor opptatt av å profesjonalisere og effektivisere offentlige anskaffelsesprosesser, sier næringsminister Monica Mæland.

Statens innkjøpssenter som ble opprettet i 2016, har fått i oppdrag å inngå felles innkjøpsavtaler på vegne av staten. Formålet er å oppnå bedre pris, reduserte kostnader, økt bruk av elektroniske løsninger og bedre etterlevelse av regelverk.

– Vi starter med avtaleområdene som er enklest og hvor volumet er størst. Det er viktig for oss å skape tillit gjennom å lykkes godt med de fem første avtalene. Vi vet besparelsene blir store, men vi vet ikke eksakt hvor store enda, forklarer Difi-direktør Steffen Sutorius. Det avhenger blant annet av hvor mange etater som vil delta i konkurransene.

15. februar startet konkurransen om å tilby forbruksmateriell til statlige virksomheter. Dette er den første av fem avtaler som rulles ut. Avtalene har en verdi på om lag 1,7 milliarder kroner og vil spare staten for mellom 85 og 170 millioner kroner i året.

Statens innkjøpssenter vil likebehandle store, små og mellomstore selskap.  Virksomhetene vil stille likt så lenge de oppfyller kravene som settes for konkurransen.

Avtalene er obligatoriske for statlige forvaltningsorganer i sivil sektor, men virksomhetene vil ha adgang til å velge bort enkeltkonkurranser.

Statens departementer, direktorater og enheter kjøper hvert år varer og tjenester for om lag 100 milliarder i året av næringslivet.

Statens innkjøpssenter ble opprettet i 2016 og har som oppgave å inngå felles innkjøpsavtaler for statsforvaltningen, altså departementer, direktorater og enheter.

15. februar startet konkurransen om den første avtalen. Avtalen omfatter innkjøpskategorien forbruksmateriell - et standardsortiment på ca. 900-1000 varelinjer innen varegruppene kontorrekvisita, datarekvisita, renholds artikler, kantine artikler med mer. Omfanget på avtalen er ca. 400 millioner kroner årlig. Innsparingspotensialet på denne avtalen alene er mellom 20 og 40 millioner kroner i året, som er mer enn det koster å drive Statens innkjøpssenter. Avtalen er den første av fem avtaler Statens innkjøpssenter nå går i gang med.

På sikt kan senteret forvalte flere avtaler og håndtere innkjøp for om lag 20 milliarder per år. Innkjøpssenteret anslår at staten kan spare mellom 5 og 10 prosent i reduserte innkjøpskostnader - altså 1-2 milliarder i året - om  fellesavtaler innføres på alle aktuelle områder. I tillegg vil etatene bruke mindre arbeidstid på innkjøp og frigjøre ressurser til mer komplekse anskaffelser.

Fellesavtalene generelt skal omfatte avtaleområder der varer og/eller tjenester oppfyller tre krav:

  1. Stort volum, målt i kroner og/eller enheter
  2. Like brukerbehov, blant virksomheter som omfattes av ordningen
  3. Generelle krav, med lite behov for individuell tilpassing

Statens innkjøpsenhet er en del av Direktoratet for forvaltning og IKT.

 

 

 

Til toppen