Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Foreslår å endre ordningen for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE)

I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet forslag om å endre deler av ordningen for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) på høring. Formålet er å forenkle dagens prosedyrer.

UNE har i overkant av 300 nemndmedlemmer som er lekfolk og som deltar i avgjørelse av saker som byr på vesentlige tvilsspørsmål. I hvert nemndmøte deltar én nemndleder og to nemndmedlemmer.

I dag er ordningen at to av departementene, Norges juristforbund og flere utvalgte humanitære organisasjoner, kan foreslå lekfolk som nemndmedlemmer til UNEs nemnder. Den endelige utvelgelsen og oppnevningen foretas av Kongen i statsråd etter forberedelse fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Det foreslås nå å forenkle prosessen ved at myndigheten til utvelgelse og oppnevning av nemndmedlemmer flyttes fra Kongen i statsråd til Justis- og beredskapsdepartementet. Ordningen med at Utenriksdepartementet, Norges juristforbund og humanitære organisasjoner fremmer kandidater, foreslås beholdt. Det fastsettes imidlertid at departementsansatte ikke kan foreslås til vervet.

Videre foreslås det etter mønster fra domstolloven å lovfeste noe strengere krav til hvem som skal kunne oppnevnes som nemndmedlem. Konkret foreslås det å stille krav om tilstrekkelige norskkunnskaper og personlig egnethet til oppgaven.

Høringsfristen er satt til 26. september 2019.

Høring - ny ordning for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE)

Til toppen