Nyheter

Foreslår å forlenge reglene om koronasertifikat

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forlenge de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i smittevernloven frem til 30. juni 2023. Saken fremmes nå for Stortinget.

– Vi må være forberedt på at smittesituasjonen endrer seg og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre smitteverntiltak. Av beredskapshensyn er det nødvendig å ha mulighet til å bruke koronasertifikat også etter 1. juli, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Bestemmelsene om koronasertifikat skulle opprinnelig oppheves seks måneder etter at de trådde i kraft, men ble først forlenget til 1. juli 2022. Nå foreslås forlengelse til 30. juni 2023, og saken fremmes for Stortinget, se Prop 92 L (2021-2022).

Koronasertifikat inngår som en del av beredskapsplanen for videre håndtering av covid-19-pandemien.

– Beredskapen må fortsatt inneholde tilstrekkelig med virkemidler til at vi kan reagere effektivt ved en negativ utvikling eller endring i pandemien. Koronasertifikat vil kunne være et viktig verktøy i denne sammenheng, sier Kjerkol.

EU-kommisjonen foreslo i februar 2022 å forlenge det rettslige grunnlaget for EUs digitale koronasertifikat med ett år, frem til 30. juni 2023. Forlengelse av regelverket nasjonalt og i EU, samt videreføring av den tekniske løsningen, er en forutsetning for at reisende fortsatt skal kunne bruke sitt koronasertifikat på reiser i EØS/EU.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon. Forslag til lovendringer har vært på høring.