Foreslår å forlenge reglene om koronasertifikat

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forlenge de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i smittevernloven frem til 30. juni 2023. Saken fremmes nå for Stortinget.

– Vi må være forberedt på at smittesituasjonen endrer seg og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre smitteverntiltak. Av beredskapshensyn er det nødvendig å ha mulighet til å bruke koronasertifikat også etter 1. juli, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Bestemmelsene om koronasertifikat skulle opprinnelig oppheves seks måneder etter at de trådde i kraft, men ble først forlenget til 1. juli 2022. Nå foreslås forlengelse til 30. juni 2023, og saken fremmes for Stortinget, se Prop 92 L (2021-2022).

Koronasertifikat inngår som en del av beredskapsplanen for videre håndtering av covid-19-pandemien.

– Beredskapen må fortsatt inneholde tilstrekkelig med virkemidler til at vi kan reagere effektivt ved en negativ utvikling eller endring i pandemien. Koronasertifikat vil kunne være et viktig verktøy i denne sammenheng, sier Kjerkol.

EU-kommisjonen foreslo i februar 2022 å forlenge det rettslige grunnlaget for EUs digitale koronasertifikat med ett år, frem til 30. juni 2023. Forlengelse av regelverket nasjonalt og i EU, samt videreføring av den tekniske løsningen, er en forutsetning for at reisende fortsatt skal kunne bruke sitt koronasertifikat på reiser i EØS/EU.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal tydeliggjøre skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som dokumentasjon. Forslag til lovendringer har vært på høring.