Foreslår automatiske avgjørelser i UDI og flere muligheter for kontroll av opplysninger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag sender Justis- og beredskapsdepartementet to forslag til endringer i utlendingsforskriften på høring.

Departementet foreslår en ny bestemmelse som åpner for bruken av automatiserte avgjørelser i Utlendingsdirektoratet (UDI). Det vil si at vedtaksfattingen gjøres av et dataprogram uten involvering av saksbehandlere. Allerede i dag bruker UDI automatiserte avgjørelser i enkelte oppholdssaker hvor søkeren har samtykket til at avgjørelsen kan automatiseres. Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet en bestemmelse som gjør at avgjørelser kan automatiseres også uten samtykke.

Automatisering innebærer både økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse, og det vil også kunne gi økt grad av rettssikkerhet og likebehandling. I forslaget er det lagt opp til at bruken skjer på en regulert måte, blant annet skal skjønnsmessige vurderinger og saker som påklages bli behandlet manuelt.

Departementet foreslår også nye bestemmelser som åpner for at utlendingsforvaltningen kan innhente relevante opplysninger fra andre offentlige myndigheter, som Lånekassen, skattemyndighetene og barnevernsmyndighetene. Regjeringen foreslår at UDI og Utlendingsnemnda (UNE) sammenligner relevante opplysninger gitt i utlendingssaken med opplysninger som utlendingen har gitt norske myndigheter i andre sammenhenger.

Dersom det er nødvendig ut fra kontrollhensyn, foreslår også departementet at utlendingsmyndighetene kan viderebehandle opplysninger for nye formål når sakene har en forbindelse, som for eksempel utvisningsvedtak eller tilbakekall av tillatelser.

Høringsfristen er satt til 13. september 2019.

Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.