Foreslår endringer i kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikten

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår lovendringer som gir unntak fra aktivitetsplikt for mottagere av økonomisk sosialhjelp. Samtidig foreslås det at deltagere i kvalifiseringsprogrammet ikke skal miste stønad eller få kortet ned perioden for deltagelse i programmet som følge av Covid-19-pandemien.

TILTAK FORLENGET 8. MAI:

Tiltak for kvalifiseringsprogrammet og aktivitetsplikten gjelder ut året 2020. Forskriften ble gitt 8. mai med virkning fra 16.mars. Dette er en midlertidig ordning som følge av covid-19. Reglene erstatter og supplerer foreløpige tiltak som i mellomtiden var tatt inn i forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.

Les forskriften her

De to foreslåtte lovendringene i sosialtjenesteloven ble lagt fram i statsråd 3. april.

Det kan i dag settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. For sosialhjelpsmottakere under 30 år har kommunene en plikt til å stille vilkår om aktivitet med mindre tungtveiende grunner taler imot. I dagens situasjon vil det på grunn av restriksjoner som følge av Covid-19-pandemien være svært vanskelig eller umulig å gjennomføre avtalt aktivitet for rett til økonomisk stønad, eller aktivitet som er avtalt i kvalifiseringsprogrammet. 

Kvalifiseringsprogrammet er på fulltid og gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold. Programmet er et kommunalt ansvar som forvaltes i NAV-kontoret.

– Det har vært viktig for meg å sørge for at de som allerede mottar økonomisk stønad og deltakere i kvalifiseringsprogrammet sikres fortsatt inntekt i den vanskelige tiden vi nå står i. De tiltakene vi foreslår vil også bidra til å forenkle NAV-kontorets behandling av søknader om økonomisk stønad og oppfølging av deltakere i kvalifiseringsprogrammet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Grepene som er tatt vil bidra til å gjøre hverdagen enklere for personer som allerede er i en vanskelig situasjon, sier statsråden.

Forslagene har ikke vært på alminnelig høring, men utkast til forskrifter med hjemmel i de to foreslåtte lovendringene vil bli sendt på en kort høring før de trer i kraft.