Foreslår nye regler for regulering av pensjon under utbetaling

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag om å regulere alderspensjon under utbetaling med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

– Regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten gir et trygt og forutsigbart reguleringssystem. Det sikrer at pensjonistene får reallønnsvekst i år hvor lønnstakerne får det, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Alderspensjon under utbetaling har siden pensjonsreformen blitt regulert med lønnsveksten, fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Stortinget ba 16. februar i år regjeringen legge frem et lovforslag for Stortinget om å regulere løpende pensjoner med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Regjeringen følger opp vedtaket og fremmer i dag en lovproposisjon slik at de nye reglene kan tre i kraft fra og med trygdeoppgjøret 2022. Lovforslaget er i tråd med Hurdalsplattformens punkt om regulering av pensjoner. 

Gir jevnere regulering

Regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten gir en jevnere regulering, og hindrer at pensjonistene får redusert kjøpekraft i år med lav reallønnsvekst.

De nye reglene for regulering av alderspensjon under utbetaling vil forventningsvis gi samme resultat over tid som regulering med lønnsveksten fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent. Hvordan ny regulering vil slå ut for pensjonsnivåene fremover, vil avhenge av den faktiske lønns- og prisveksten. Sammenlignet med regulering med et fratrekk av en fast faktor, vil denne måten å regulere på gi bedre vekst i pensjonene i år med lav reallønnsvekst, og lavere vekst i år med høy reallønnsvekst. De nye reglene vil sikre en trygg og forutsigbar regulering i årene fremover.

Hovedpunkter i forslaget:

  • Alderspensjon under utbetaling fra folketrygden skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten fra og med 2022.
  • De nye reguleringsreglene gjelder også for regulering av minste pensjonsnivå og garantipensjon. Det vil innebære en betydelig forenkling av regelverket at minstenivåene i folketrygden blir regulert på samme måte som alderpensjon under utbetaling over minstenivået.
  • Andre lovfestede pensjonsytelser som i dag har samme reguleringsbestemmelser som folketrygden, eller som viser direkte til reguleringsbestemmelser i folketrygden, skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.
  • For de kommunale pensjonsordningene og helseforetakene legges det til grunn at partene følger det som bestemmes for de lovfestede ordningene.
  • For AFP i privat sektor er det opp til partene å vurdere om de ønsker å regulere ytelsene i tråd med nye reguleringsregler i folketrygden.
  • Alle ytelser som skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, gis samme regulering fra 1. mai 2022.

Avventer Pensjonsutvalgets rapport

Sommeren 2020 ble det oppnevnt et utvalg som skal beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal blant annet se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Forslagene i den foreliggende lovproposisjonen er begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre regulering av pensjoner under utbetaling med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst fra og med 2022, i påvente av pensjonsutvalgets evaluering. Utvalget skal legge fram sin utredning innen 1. mars 2022.