Forlenger koronaordninger ut februar og gir lavtlønte rett til dagpenger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen forlenger en rekke koronaordninger ut februar og kommer med flere tiltak for å motvirke effekten av nye smitteverntiltak.

– Dette har to formål: Sikre folk som ikke kan jobbe på grunn av smitteverntiltakene, slik at de har en inntekt det går an å leve av – og sikre mer sosial rettferdighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar: 

  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
  • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
  • Særreglene med dagpenger for lærlinger
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Tiltak som gjeninnføres er:   

  • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
  • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
  • Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

– En del av de bransjene som opplever begrensninger er restaurant og service, der vi vet at det er mange i deltidsstillinger og små stillingsbrøker. Vi vil ikke at de skal gå ut i ingenting, derfor senker vi inntektskravet for å få dagpenger, sier statsråden.

– Foreløpig gjelder disse tiltakene ut februar. Vi vurderer fortløpende om det trengs flere tiltak og har tett kontakt med partene i arbeidslivet om dette, sier Tajik.  

I tillegg vil regjeringen åpne for unntak for aktivitetskrav for tiltakspenger, kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.