Fornyet reguleringskonsesjon av Møsvatn

Olje- og energidepartementet har i dag fornyet konsesjonen for tilleggsregulering av Møsvatn i Telemark. Møsvatn er det fjerde største kraftverksmagasin i landet regnet etter energiinnhold.

Det er gitt tre reguleringskonsesjoner for Møsvatn. Konsesjonen som har vært til fornyet behandling omfatter rett til de øverste 4 meter av samlet regulering. Tillatelsen ble gitt tidsbegrenset.

-Den fornyede konsesjonen gir et miljømessig løft i de berørte kommunene.  I tillegg tildeles Vinje og Tinn kommuner næringsfond på henholdsvis 25 millioner kroner og 5 millioner kroner.  Jeg er glad for at saken nå endelig er avklart, da vi vet at både konsesjonæren og lokalsamfunnet har ventet lenge på dette, sier statssekretær Kåre Fostervold (FrP) i Olje- og energidepartementet.

Reguleringen av Møsvatn har stor flomdempende effekt og særlig de øverste 4 meterne er betydningsfulle. I tillegg til økt kraftproduksjon og økt andel av vinterkraft, bidrar tilleggsreguleringen til flomdemping i hele vassdraget. Erosjonsskadene som følge av reguleringen har imidlertid stor innvirkning på landskapsbildet ved Møsvatn, og gjør det nødvendig å iverksette tiltak. Noe av tilleggsreguleringen skal heretter nyttes som flomdempningsmagasin. Dette vil redusere risikoen for flomskader i vassdraget nedstrøms magasinet samtidig som erosjonsproblemene reduseres.  Dette er også den beste måten å sikre kulturminnene i strandsonen. I tillegg må det vurderes ytterligere tiltak for å stabilisere utsatte strandområder for erosjon.

Hensynet til båtferdsel og tilkomsten ned til vannspeilet er viktig for de fastboende. Vinje kommunes krav om at alt tilsig etter 1. mai skal nyttes til oppfylling av magasinet er fulgt opp i konsesjonsvilkårene. Dette vil gi en tilfredsstillende løsning for de ulike brukerinteressene og for landskap og opplevelsesverdier.

Fisk og fiske har vært viktige temaer i konsesjonsvurderingen. Det er blitt uarbeidet en rapport som slår fast at det er skjedd endringer i røyebestanden. Det er derfor fastsatt vilkår om videre undersøker for å finne årsaken til problemet, men det er ansvarlig fiskeforvaltning som skal følge opp videre arbeid sammen med regulanten. I konsesjonen pålegges det også minstevannføringer nedover visse strekninger av Månavassdraget, som vil bedre leveforholdene for fisk og ivareta elvas funksjon som landskap og rekreasjonsområde.

Konsesjonær er Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB), som består av kraftverkseiere i østre del av Skiensvassdraget.

Til toppen