Forsiden

Forskrift om Brukerplan sendt på høring

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring en forskrift om Brukerplan. Brukerplan er et viktig verktøy for å planlegge for gode tjenester for personer med rusmiddelproblemer og psykiske helseutfordringer.

Brukerplan er et dataregister med opplysninger om kommunale tjenester til personer med rusmiddelproblemer og psykiske helse­problemer.

I registeret er det opplysninger som samlet gir kunnskap om omfanget av rus- og psykisk helseproblemer. Dataene fra registeret er slik et viktig styringsgrunnlag for kommuner, helseforetak og staten fordi tjenester i større grad kan planlegges etter forventet etter­spørsel.

Brukerplan ble etablert i 2006 og har i dag opplysninger om kommunale helse- og omsorgs­tjenester. Den nye forskriften vil gjøre Brukerplan til et mer helhetlig og effektivt verktøy fordi det også kan samles inn opplysninger fra NAV og barnevernet.

Brukerplan vil fremdeles være innenfor personvernkravene. Av hensyn til pasienter og brukere som opplysningene gjelder, setter forskriften strenge krav for hvordan opplysningene skal behandles.

Pasienter og brukere vil kunne motsette seg at opplysninger om dem overføres og lagres i Brukerplan. Opplysningene skal ikke knyttes til navn og fødselsnummer.