Forslag om forlengelse for unntak fra forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring et forslag til endring i PD-forskriftens § 8 femte ledd. Departementet foreslår å utvide muligheten for unntak fra kravet om lukket levering av fisk med mistanke om eller påvist PD ved kapasitetsproblemer på brønnbåter fram til 1. juli 2021.

Bakgrunnen for forslaget er tilbakemeldinger fra næringen om at mange slakterier ikke vil være klare med tiltak for å imøtekomme kravet til lukket levering innen fristen 1. januar 2021. En forlengelse av fristen med seks måneder til 1. juli 2021 bør gi slakteriene tid til å få på plass nødvendige tiltak.

Kravet om at fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD ikke skal settes ut i åpen slaktemerd ved slakteri, er et viktig smitteverntiltak. En forlengelse av unntaket synes per i dag nødvendig da noen få aktører ikke har fått nødvendig infrastruktur på plass. Departementet fremhever at unntaksmuligheten som følge av manglende brønnbåtkapasitet ikke bør forlenges ut over 1. juli 2021.

Høringsfristen er satt til 1. desember 2020.

Høringsnotatet og forskriftsforslaget finnes her.