Forslag til nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har startet prosessen med å oppnevne nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for en fireårsperiode fra 1. januar 2017. Departementet har sendt ut invitasjoner til organisasjoner til å foreslå kandidater.

Antall nemndmedlemmer som skal foreslås

Det tas sikte på å oppnevne om lag 360 nemndmedlemmer, herav 20 såkalte stornemndmedlemmer. Halvparten av nemndmedlemmene skal være foreslått av humanitære organisasjoner. Den andre halvparten skal være foreslått av Justis- og beredskapsdepartementet (v/ fylkesmennene), Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund.

Nemndmedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd.

Nåværende medlemmer som kun har sittet i en fireårsperiode kan gjenoppnevnes. 

Humanitære organisasjoner som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsområdet har forslagsrett. Organisasjoner som hadde forslagsrett i 2012, og som fortsatt er i drift, inviteres igjen til å komme med forslag. I tillegg får de fleste organisasjoner som i 2016 er mottakere av Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet forslagsrett.  

Dersom andre organisasjoner ønsker å foreslå kandidater, kan disse søke Justis- og beredskapsdepartementet med skriftlig begrunnelse om hvordan organisasjonen oppfyller krav i utlendingsforskriften for få forslagsrett. Organisasjonene må dokumentere at krav oppfylles gjennom formålsparagraf og beskrivelse av drift siste fire år.

Personer som foreslås må være norske statsborgere, bosatt i Norge, ha tilfredsstillende norskkunnskaper og være født mellom 1. januar 1947 og 31. desember 1998. Nemndmedlemmene må være habile. Ansatte i blant annet utlendingsforvaltningen er avskåret fra å bli medlemmer.

For øvrig vises det til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet for ytterligere opplysninger om oppnevningsprosess og vilkår for å kunne bli oppnevnt.

Følgende organisasjoner har forslagsrett:

 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter (ARS)
 • Caritas Norge
 • Flyktninghjelpen
 • Human Rights Service (HRS)
 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
 • Just Unity
 • Kristent interkulturelt arbeid (KIA)
 • LIM – likestilling, integrering, mangfold
 • Mellomkirkelig råd
 • Minotenk – minoritetspolitisk tenketank
 • MiRA – ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Redd Barna
 • Røde Kors
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Stefanusalliansen