Forslag til nytt regelverk for offentlige anskaffelser

Rapport fra konkurranseråd Geir Bekkevold, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Offentlig innkjøpspolitikk skal fremme vekst og jobbskaping, og dermed bidra til å oppnå målene i Europa 2020-strategien. 20. desember la Europakommisjonen fram forslag til tre direktiv for offentlige anskaffelser. Forslagene er EØS-relevante. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

Det danske formannskapet vil gi arbeidet høy prioritet og vi går dermed inn i et spennende 2012 med offentlige anskaffelser høyt på dagsorden i EU.

Forslagene for oppdateringen av regelverket for anskaffelser fra 2004 er basert på en bred høring lansert 27. januar 2011 med 620 svar, en rekke evalueringsrapporter utarbeidet for Europakommisjonen, samt en bred konferanse i Europakommisjonen 30. juni med nærmere 500 deltakere. Resultatene fra Europakommisjonens høring om e-anskaffelser høsten 2010 er innarbeidet i prosessen. Europaparlamentet har gitt sin tilslutning til prosessen og vedtok 25. oktober en resolusjon om å forenkle EUs regler for offentlige innkjøpskontrakter. Regelverket bør være enklere, mer inkluderende og mer fleksibelt.

De nye forslagene til direktiv om offentlige innkjøp er i tillegg ett av de tolv prioriterte tiltak nedfelt i handlingsplanen for det indre marked, som ble vedtatt i april 2011. Siden Norge er med i det indre marked gjennom EØS-avtalen vil de tre direktivene også påvirke det norske systemet for offentlig innkjøp.

Målsetting for offentlige anskaffelser er et

”revidert og modernisert regelverk for offentlige anskaffelser. Dette skal underbygge en balansert politikk som skal fremme etterspørsel etter bærekraftige, ansvarlige og innovative varer og tjenester. Revideringen skal også føre til enklere og mer fleksible offentlige anskaffelser for kontraktmyndighetene og føre til lettere tilgang for firmaer, særlig små og mellomstore bedrifter (SMBer).‟

Offentlige anskaffelser svarer for 18 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i EU vil kunne bidra til å utvikle et indre marked som er mer grønt, mer sosialt og som fremmer innovasjon. Siktemålet er å avklare hvordan en kan forenkle prosedyrene, introdusere større fleksibilitet for dermed å gjøre innkjøpene mer effektive. Andelen av innkjøp på tvers av grensene er lav.

Fra norsk side sendte Fornyings -, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) inn et omfattende høringssvar 15. april 2011. Innspillet har fått positive reaksjoner fra sentrale aktører i Brussel, og har også blitt aktivt fulgt opp i ulike kontaktmøter i Brussel. Les innspillet her.

 Europakommisjonens lovgivningspakke dekker tre elementer:

- Forslag til direktiv om offentlige anskaffelser

- Forslag til direktiv for offentlige anskaffelser i sektorene vannforsyning, energi, transport og post

- Et forslag til direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter

Om forslaget til direktiv om offentlige anskaffelser
Europakommisjonen definerer fem målsettinger for arbeidet:

- Forenkling og mer fleksible anskaffelsesprosedyrer
Europakommisjonen åpner for en større mulighet til å velge prosedyre og adgang blant annet til utvidet bruk av konkurransepreget dialog; vekt på modernisering av prosedyrene og større valgfrihet for oppdragsgiver; legge stor vekt på å fremme e-anskaffelser med blant annet forslag om obligatorisk overgang til full bruk av elektronisk kommunikasjon, særlig for ”e-submission” – e-anbud, for alle anskaffelsesprosedyrer i løpet av en to års periode; foreslår at unntaket for visse sosiale tjenester (”prioriterte tjenester”) - foreslås fjernet; samt et enklere regime for lokalt og regionalt nivå. 

- Strategisk bruk av offentlige anskaffelser som svar på nye utfordringer
Forslaget åpner for; tildeling av anbud kan skje på basis av livssykluskostnader; å trekke inn aspekter knyttet til produksjonsprosessen; egen ordning for sosiale tjenester for personer med spesielle behov med et tak på  500 000 euro (4 millioner kroner) per år; samt at en for innovasjon oppretter en spesiell prosedyre kalt innovasjonspartnerskap for utvikling og innkjøp av nye, innovative produkter og tjenester.

- Bedre tilgang for små og mellomstore bedrifter (SMBer) og oppstarting av ny virksomhet
Forenkling av kravene til informasjon med bruk av egenerklæringer og et ”pass for europeisk anskaffelse” ; obligatorisk oppdeling av kontrakten i mindre deler for kontrakter over  500 000 euro (4 millioner kroner), men med visse unntak. Begrensinger i kravene for deltakelse i en anbudskonkurranse blir også gjennomgått.

Robuste prosedyrer
Dette dekker risikoen for interessekonflikt, favorisering og korrupsjon i forbindelse med anbudsprosedyren.

- Administrasjon og samarbeid
Europakommisjonen legger vekt på at dette styrkes og foreslår utpeking av et nasjonalt tilsynsorgan og opprettelse av kunnskapssentre.

Om forslaget til direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter
Dette forslaget skal klargjøre gjeldende rettspraksis og hindre konkurranse-vridning i det indre markedet ved tildeling av konsesjoner. Det har tidligere ikke vært et eget regelverk på europeisk nivå som også omfatter tjeneste-konsesjoner. Konsesjoner er den vanligste formen for offentlig-privat samarbeid.

Siktemålet er å lage en mer nøyaktig definisjon av konsesjonskontrakter. Europakommisjonen foreslår:

- Å dekke tildeling av konsesjoner både innen klassisk sektor og forsyningssektoren

- Obligatorisk publisering i Den europeiske unions tidende (EU-tidende) ved konsesjoner over  5 millioner euro (ca. 40 millioner kroner)

- En minimumstid for utsettelse av en konsesjonskontrakt på 52 dager

- Pragmatisk løsning for endringer av en slik kontrakt i gjennomføringen når dette kan begrunnes og spesielt som følge av uforutsette hendelser

- Innføring av visse forpliktelser knyttet til utvelgelses- og tildelingskriteriene som skal benyttes av oppdragsgiver. Hensikten med disse reglene er å sikre at disse kriteriene publiseres på forhånd, er objektive og ikke-diskriminerende.

- Ingen spesielle prosedyrer for en tildeling, men i stedet foreslås en definisjon av visse generelle garantier med sikte på å sikre åpenhet.

- At håndhevelsesreglene for offentlige anskaffelser skal benyttes for konsesjoner over terskelverdien

Bred støtte til revisjonen
Det har vært generell bred støtte til revisjonen av regelverket for offentlige anskaffelser og Europaparlamentets resolusjon fra oktober støtter arbeidet med å forenkle EUs regler. Fra enkelte kretser som Businesseurope har det vært en viss skepsis til revisjonsarbeidet. Årsaken er at reglene kan bli for fleksible og dermed føre til for stor fleksibilitet og for mye skjønn. Men retningen er klar, det er fra Europakommisjonen, via EUs formannskapsland til Europaparlamentet et klart ønske om en forenkling av regelverket. Blant saker som kommer opp er skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester (A- og B-tjenester) og forslaget  til en ny og omfattende administrativ struktur.

På den annen side, det har vært innsigelse fra brede miljøer mot forslaget om tjenestekonsesjoner. Dette kom også til uttrykk i Europaparlamentets generelle resolusjon om offentlige anskaffelser av 25. oktober 2011. I denne gjentas tidligere bekymring for et forslag om tjenestekonsesjoner, spesielt siden Europakommisjonen ikke har kunnet dokumentere noen forvridning i forhold til regelverket for det indre marked. Forslaget synes også å være mer omfattende enn Europakommisjonens orienteringer har gitt inntrykk av.    

De neste trinn
Danmark vil gi arbeidet høy prioritet til arbeidet med direktivet om offentlige anskaffelser under sitt formannskap for EUs råd første halvår 2012. Fra norsk side vil en aktivt gi innspill til arbeidet i Rådet og i Europaparlamentets komité for indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO). Siktemålet er at forhandlingene blir sluttført og forslagene vedtatt i løpet av 2012. I alle utkastene til direktiv foreslås ikrafttredelse 30. juni 2014, det vil si at landene har implementert og iverksatt regelverket innen dette tidspunktet.  Vi går dermed inn i et spennende 2012 med offentlige anskaffelser høyt på dagsorden i EU.