Forsvarsdepartementet trekker søksmålet mot DNV

Forsvarssektoren forvalter store verdier på vegne av samfunnet. Da ulykken med KNM Helge Ingstad skjedde, var det helt avgjørende å sikre at statens økonomiske interesser ble ivaretatt på en forsvarlig måte. I november 2019 tok staten ved Forsvarsdepartementet derfor ut søksmål mot DNV for å sikre at rettslige posisjoner ikke gikk tapt før alle pågående undersøkelser var ferdigstilt. Etter en helhetsvurdering har staten trukket søksmålet.

Staten ønsket primært å unngå en rettslig behandling før saken var forsvarlig utredet. Da partene ikke lyktes å bli enige om å forlenge løpende frister, hadde ikke staten annet valg enn å ta ut søksmål for å avbryte foreldelsesfristen for å sikre et eventuelt krav. Staten kunne ikke ta risikoen det ville være å ikke sikre et mulig krav mot foreldelse før saken var forsvarlig utredet. Saken har vært stanset av tingretten i påvente av Havarikommisjonens delrapport 2.

Forsvarsdepartementet har nå besluttet å frafalle søksmålet. Etter en helhetsvurdering basert på det som er fremkommet gjennom Havarikommisjonens arbeid og statens egne undersøkelser, har staten kommet til at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at DNV har opptrådt grovt uaktsomt.