Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarssektorens tilstedeværelse gir bedre lokaløkonomi

Oslo, Trøndelag og Akershus er de fylkene hvor forsvarssektorens økonomiske bidrag var størst i 2019, etterfulgt av Troms, Nordland, Buskerud og Hordaland. Det høye økonomiske bidraget til Trøndelag skyldes investeringer knyttet til byggingen av kampflybasen på Ørlandet.

For å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier, bevilges det hvert år betydelige midler til forsvarssektoren. Midlene benyttes til et bredt spekter av formål, eksempelvis kjøp av moderne våpensystemer, ansattes lønninger og vedlikehold av bygningsmasse.

Bruken av midlene forsvarssektoren får hvert år, enten i form av etatenes kjøp av varer og tjenester, eller de ansattes personlige forbruk, gir ofte et viktig økonomisk bidrag til stedene der forsvarssektorens etater er lokalisert.

Hensikten med rapporten «Økonomisk effekt av forsvarssektorens tilstedeværelse i 2019» er å identifisere den økonomiske effekten av forsvarsektorens tilstedeværelse fordelt på fylkes- og regionnivå. Rapporten er utarbeidet av Forsvarsdepartementet (FD).

FDs anslag på den direkte økonomiske effekten av forsvarssektorens tilstedeværelse og aktivitet i 2019 er estimert til 37 milliarder kroner. Dette er en økning på om lag 500 millioner kroner sammenliknet med 2018. Økningen skyldes at regnskapstall for FD er tatt inn i datagrunnlaget for årets rapport. Uten FD inkludert i grunnlaget ville den reelle endringen vært en reduksjon i økonomisk effekt fra 2018 til 2019 på 1,8 milliarder kroner. Denne nedgangen skyldes hovedsakelig redusert forbruk, skatt og vare- og tjenestekjøp. Forbruk og skatt samt vare- og tjenestekjøp utgjør likevel de største kildene til det økonomiske bidraget for 2019. Slik var det også i 2018. I tillegg til den direkte økonomiske effekten på 37 milliarder kroner kommer en indirekte effekt av industrisamarbeid.

I 2019 fikk forsvarssektoren tildelt nærmere 59 milliarder kroner fra statsbudsjettet. I tillegg til den estimerte økonomiske effekten på 37 milliarder kroner kommer økonomiske effekter til utlandet på om lag 11 mrd. kroner. Den samlede differansen mellom faktisk tildeling i 2019 og total økonomisk effekt, inkludert økonomiske effekter til utlandet (om lag totalt 48 milliarder kroner) er dermed på om lag 11 milliarder kroner. Hovedårsakene til differansen er måten Forsvarsbygg er budsjettert på, pensjon, overføring av midler fra 2019 til 2020 og at skjermede avdelinger ikke inngår i tallgrunnlaget.

Les mer her:

Rapporten Økonomisk effekt av forsvarssektorens tilstedeværelse i 2019.pdf