Arbeid med nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Rapport fra konkurranseråd ved EU-delegasjonen, Geir Bekkevold

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det danske formannskapet sikret fremdrift i arbeidet med nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Konkurranseråden rapporterer om aktuelle saker fra EU på områdene konkurranse, statsstøtte, offentlige anskaffelser og forbrukerspørsmål.

Det danske formannskapet har sikret fremdrift i arbeidet med nytt regelverk om offentlige anskaffelser. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer om aktuelle saker fra EU på områdene konkurranse, statsstøtte, offentlige anskaffelser og forbrukerspørsmål.

Nedenfor følger noen utdrag fra rapporten. Les hele rapporten fra EU-delegasjonens avtroppende konkurranseråd her.

Regelverket for statsstøtte har stått helt sentralt i å ivareta det indre marked. Siden begynnelsen av krisen og ut 2011 ble det benyttet statsstøtte til en verdi av 1600 milliarder euro for å redde og restrukturere europeiske banker. Mye av innsatsen til Europakommisjonens generaldirektorat for konkurranses i 2012 har fortsatt vært rettet mot behandling av en rekke støtteregimer til bank og – finanssektoren.

Offentlig støtte
Kommisjonen presenterte 8. mai en strategi for modernisering av regelverket for offentlig støtte. Målsettingene er mer effektiv bruk av knappe offentlige ressurser og å stimulere til bærekraftig, smart og inkluderende vekst i et konkurransedyktig indre marked, samt støtte målsettingene i EUs 2020-strategi. Kommisjonen foreslår blant annet at landene får et større ansvar med håndhevelsen av regelverket og dermed mer tid til å kunne konsertere seg av saker av større betydning for det indre marked. I løpet av juni og juli har Kommisjonen lansert seks høringer knyttet til oppdatering av dagens regelverk, deriblant støtte til miljøtiltak.

Offentlige anskaffelser
Det danske EU-formannskapet har sikret god fremdrift i arbeidet med nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Næringsminister Trond Giske presenterte norske synspunkter på et møte med Europaparlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) 19. mars.

Kypros vil gi arbeidet med direktivet om offentlige anskaffelser høy prioritet under sitt formannskap høsten 2012. Tidsplan er å sluttføre forhandlingene om anskaffelser i løpet av året eller tidlig i 2013 og med ikrafttredelse fra sommeren 2014.

Forbrukerpolitikk
Europakommisjonen la 22. mai frem en ny strategi for EUs forbrukerpolitikk – Consumer Agenda – for perioden 2014 til 2020. Planen bygger på forbrukerprogrammet 2007 – 2013 der Norge er med. Dette er en dynamisk og aktiv strategi, og som ikke minst er med på å synliggjøre forbrukeraspektet i EUs arbeid. Strategien er både en langtidsplan fram mot 2020, men også en handlingsplan fram til utgangen av 2013 når det nye forbrukerprogrammet 2014-2020 trer i kraft. Kommisjonen presenterte i mai også en ny resultattavle for forbrukere (Consumer Market Scoreboard) som sier noe om forbrukernes stilling i det indre marked. For første gang er det inntatt så mye informasjopn at det ble utarbeidet en egen profil for Norge og Island. Materialet åpner derfor for en mulighet til å sammenligne oss med det øvrige Europa.