Frivillig merkeordning for dyrevelferd

Innføring av en frivillig merkeordning for dyrevelferd fikk spesielt mye oppmerksomhet under rådsmøtet for landbruk forrige uke. Matråd Steinar Svanemyr rapporterer.

Sakene i Europakommisjonens generaldirektorat for helse og forbrukerbeskyttelse (DG Sanco) utgjorde en stor del av rådsmøtet for landbruksministrene forrige uke. Innføring av en frivillig merkeordning for dyrevelferd ble spesielt viet mye oppmerksomhet.

Møtet ble John Dalli, EUs helse- og forbrukerkommissær, sin debut i dette forumet. Det rapporteres at han presterte godt og vel tilfredsstillende, i likhet med sin debut i Europaparlamentet. Han var vel forberedt og svarte godt for seg under debattene.

Merkeordning for dyrevelferd

Forslaget om innføring av en merkeordning for dyrevelferd har stort sett falt i god jord, så også på dette rådsmøtet. Følgende føringer vil bli lagt for det videre arbeidet:

  • Ordningen må være frivillig
  • Den skal ikke fortrenge eksisterende internasjonale og nasjonale ordninger, som for eksempel er lagt inn i det franske ”Label Rouge”
  • Den må være faglig/vitenskapelig basert
  • Det skal etableres referanse/kompetansesentre for dyrevelferd, som blant annet får i oppdrag å utvikle såkalte velferdsindikatorer
  • Ordningen skal være lett å forstå for forbrukerne
  • Kommisjonen vil gjennomføre en ”impact asessment” (som nå har blitt obligatorisk før Kommisjonen går inn på større reformer og nyskapninger) før arbeidet settes i gang på alvor

En merkeordning for dyrevelferd vil ha flere siktemål:

  • Styrke velferden for dyr
  • Gi forbrukerne et bedre utvalg
  • Styrke EUs konkurransekraft på det globale matmarkedet

Som det framgår av dette vil en altså i denne sammenheng søke å bedre dyrevelferden gjennom markedsmekanismer, hvor forbrukernes valg skal stimulere produsenter og aktører i kjeden til økt produksjon og som i sin tur gir økt fortjeneste. Samtidig skal dette kunne styrke europeiske produkters posisjon særlig i Europa, ved at europeiske konsumenter velger europeisk mat – uten at dette tiltaket kommer i konflikt med SPS (avtale om sanitære og plantesanitære forhold)/WTO.

Polsk forslag om utsettelse av utfasing av ikke-berikede bur 

Polen fikk anledning til å fremme sitt forslag om fortsatt bruk av ikke-berikede bur til fjørfe. Polene fremhevet blant annet at de i likhet med de øvrige nye medlemslandene ikke hadde fått samme overgangstid som de ”gamle” medlemslandene. Kommisjonen svarte ganske kontant at dette ville de ikke fremme noe forslag om. Forslaget fikk heller ikke støtte fra andre land, og dermed er dette lagt dødt.

BSE (kugalskap)-veikart 

Som kjent er Europakommisjonen, med DG Sanco (Generaldirektoratet for helse og forbrukerbeskyttelse) og DG Agri (Generaldirektoratet for landbruk og distriktsutvikling) i fellesskap, i ferd med å revidere TSE-veikartet. Den belgiske landbruksministeren Sabine Laruelle (landbruksminister fra Vallonia) foreslo at aldersgrensen for obligatorisk testing skulle heves fra 48 til 60 måneder, eller utfases for alle dyr født etter 1. januar 2004. Kommissær John Dalli fremhevet at en vitenskapelig vurdering, hvor EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) vil spille en viktig rolle, må legges til grunn også for revideringen av veikartet, herunder spørsmålet om justering av aldersgrensen.

Nederland om dyresykdommen Q-feber  

Den nederlandske landbruksministeren Gerda Verburg, gjorde rede for situasjonen omkring Q-feber. Spesielt er situasjonen bekymringsfull sør i landet, som har en relativt stor geitepopulasjon, og 2000 mennesker er registrert syke i 2009. Kommissær Dalli kommenterte at EU fortsatt ikke har noen fellesskapslovgivning for å kontrollere sykdommen, men at EFSA vil avlevere en uttalelse om sykdommen i løpet av våren. Det ble arrangert et internasjonalt møte under vignetten ”One-health in relation to Q-fever” i Breda i Nederland 25.-26. februar.

Til toppen