Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 1/2017

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag som slås sammen til ett embete fra 1. januar 2018.

Sammenslåing til ett Trøndelag

Fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til ett embete med virkning fra 1. januar 2018. Lokaliseringen deles mellom Steinkjer og Trondheim, med hovedsete i Steinkjer. Dette innebærer at fylkesmannen for Trøndelag har kontorsted i Steinkjer, med de funksjoner som er nødvendig for å kunne utøve rollen som fylkesmann. Viktige mål for sammenslåingen er å styrke fagmiljøene, sikre god tilgjengelighet for kommuner og innbyggere, ivareta rettssikkerheten, effektivisering og å bidra til bedre samvirke og samordning innenfor regional stat.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) opprettet en sentral arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen. Formålet var å legge til rette for en smidig og forutsigbar prosess hvor både arbeidsgivers og ansattes interesser ble godt ivaretatt. Tillitsvalgte, embetsledelsen og øvrige ansatte har et felles ansvar for å medvirke til en åpen og løsningsorientert samarbeidskultur. Den sentrale arbeidsgruppen leverte sine anbefalinger til KMD i desember 2016.

Fylkesmennene har satt i gang et arbeid med å vurdere om enkelte oppgaver/funksjoner bør samles ett sted eller om de bør løses på begge lokaliseringssteder. Forslag skal foreligge innen 1. mars 2017. Embetene vil samtidig utarbeide forslag til organisasjonskart, lokalisering (arbeidsoppgaver og funksjoner) og fordeling av årsverk mellom de ulike lokasjonene. Oppgavekartleggingen er gjennomført, og nå begynner arbeidet med organisasjonskartet med bakgrunn i resultatene fra kartlegginga og føringer fra embetsledelsen og KMD.

Kontaktperson:
Landbruksdirektør Kirsten Indgjerd Værdal, [email protected], tlf.: 74 16 81 94.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterer stortingsmeldingen om nye og større regioner.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterer stortingsmeldingen om nye og større regioner. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bedriftsutviklingspris 2016 til Traktorpikene

Nord-Trøndelags bedriftsutviklingspris i landbruket gikk i 2016 til Traktorpikene AS.

Bak denne bedriften står to søstrene Thrine og Ine fra Grong kommune. Thrine Bye Heggum, er odelsjente og bor på Heggum gård i Grong. På gården drives det med kornproduksjon, utleie av laksevald og inn på tunet i liten skala. Det er smådyr og hester på gården. Kompanjong er søster Ine Rossetnes. Hun har også vokst opp på gården. Ine K Bye Rossetnes driver nå egen gård i samme bygd. Der er virksomheten grasproduksjon, lakseturisme, kraftproduksjon og inn på tunet. 

Bakgrunnen for forretningsideen var et savn av arbeidsklær som kvinner kunne jobbe og bevege seg i og samtidig ta seg bra ut. Thrine Bye Heggum og søsteren Ine Bye Rossetnes tok denne utfordringen og utviklet sin egen kleskolleksjon med arbeidsklær.

Traktorpikene AS har fylt et behov i markedet med å tilby fargerike arbeidsklær for kvinner. Konseptet gir mulighet til å profilere kvinners deltakelse i landbruket og er et bidrag til å øke kvinners status i næringen.Etableringen av Traktorpikene AS er et godt eksempel på hvordan unge kvinner kan utvikle sin egen spennende arbeidsplass med utgangspunkt i landbruket. 

Kontaktperson:
Råvgiver Siri Bruem, [email protected], tlf.: 74 16 82 05.

Traktorpikene med deler av juryen.
Traktorpikene med deler av juryen. Foto: Ellen Vie

Økning i skogvegbygging

Skognæringa i Nord-Trøndelag har igjennom mange år signalisert et stort behov for økt satsing på skogsveger. Med Solberg-regjeringen har vi fått ett etterlengtet løft og skogeierne investerer nå rekordmye i skogbrukets infrastruktur. Dette er viktig for å bedre tilgjengeligheten til gammelskogressursen i fylket. Det ble i 2016 godkjent 44 km skogsveg, hvorav 35 km er skogsbilveg. Dette er veger som bedrer tilgjengeligheten til 67 000 daa produktiv skogsmark hvor det står 190 000 m3. Dette vil være et viktig bidrag for den lokale skogindustrien i Trøndelag.  Vegbyggingskostnaden er høy i Nord-Trøndelag. En del av dette skyldes utfordrende terreng, men det er også et tegn på at det bygges solide veger med en god del sprengte/knuste fjellmasser. Dette gir veger med lang levetid og er dermed også en god investering for skogeier. Økningen av ferdigstilte veger kommer som en følge av økt fokus og arbeid med skogsveger. I Nord-Trøndelag har vi flere pådrivere som jobber svært godt med veg. Fylkesmannen er også med på å finansiere to vegplanleggere i fylket. Samspillet mellom pådriver og vegplanlegger sikrer godt gjennomarbeida vegprosjekt og veger som er godt detaljplanlagt. Dette er med på å bygge en framtidsrettet infrastruktur som både skogeier og skognæringa vil nyte godt av inn i framtiden. 

Kontaktperson:
Fylkesskogmester Dag Okkenhaug Bævre, [email protected],
tlf.: 74 16 81 99. 

Skogsveg i Nord-Trøndelag.
Skogsveg i Nord-Trøndelag. Foto: Dag Okkenhaug Bævre/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Beiteprisen i Nord-Trøndelag 2016

Fylkesmannen ved «Miljø og kulturlandskapsgruppa» deler årleg  ut beitepris til  eit jordbruksføretak i Nord-Trøndelag som driv beiting av særleg god kvalitet med tanke på dyrevelferd, produksjon og skjøtsel av kulturlandskap.

Prisen for 2016 gjekk til Maren og Alf Roger Arnø som driv med mjølke- og ammekuproduksjon på Arnøya i Nærøy. Dei er eit brukarpar som viser pågangsmot og tru på framtida!

Maren og Alf Roger tok over heimegarden til Alf Roger i 1986. Bruket hadde då ca 170 dekar dyrka mark og 16 årskyr. I dag har bruket 529 dekar dyrkajord og 330 dekar innmarksbeite, inklusiv leigeareal.

Beiteprisvinnarane 2016.
Beiteprisvinnarane 2016. Foto: Anders Mona/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Maren og Alf Roger har stadig byggeprosjekt på gang. I sommar vart nyefjøset med 40 mjølkekyr og kjøtproduksjon på oksar tatt i bruk.  I 2008 tok dei etter noko ombygging i bruk fjøset på eit nabobruk til ammekyrne.

Beitedrifta hos Maren og Alf Roger er imponerande. Her er kvar ein kvadratmeter som ikkje kan nyttast til slåttemark nytta til beite. Straumgjerde snor seg rundt engstykka, totalt 25 km med elektrisk gjerde er sett opp. Dette gjer seg ikkje sjølv. To veker kvar vår går med til å sjå over gjerda. Dette er det Maren som er sjef for!

Maren og Alf Roger er opptatt av at beitedrifta er viktig for god dyrevelferd, for å ta vare på eit fint kulturlandskap og ikkje minst økonomien. Dei har rekna ut at fôr tilsvarande 1000 rundballar blir teke opp på beite, -så godt som gratis fôrberging!

Ammekyrne blir brukt til å beite fleire av holmane rundt Arnøya. Dette saman med rydding og brenning gjer at viktig kystlynghei av nasjonal kvalitet blir tatt vare på. Beiting og skjøtsel av desse holmane gjer og at dyrkamark og hustufter til småbruka som ein gong var, blir tatt vare på. For å drifte beitinga på holmane har fem brukarar gått saman om å lage ein stor føringspram som blir brukt til trygg og god flytting av dyra.

Av dei rundt seg så er Maren og Alf Roger karakterisert som dyktige gardbrukarar som er genuint interessert i det dei driv med. Begge er med i drifta på fulltid og vel så det. Bruket er på mange måtar eksemplarisk og blir flittig brukt som plass for markdagar når noko skal visast fram.

Kontaktperson:
Fylkesagronom Anders Mona, [email protected],
tlf.: 74 16 81 98.

Arnøya naust i beitet hos beiteprisvinnar.
Arnøya naust i beitet hos beiteprisvinnar. Foto: Anders Mona/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fjellandbrukssatsinga har gitt resultat

Fjellandbruksprosjektet som vart starta i 2013 vart avslutta ved årsskiftet. Prosjektet har vore ei fellessatsing mellom fylkesmennene i Hedmark, Oppland og Nord- og Sør-Trøndelag. Det har i desse tre prosjektåra vore gitt kr 4 mill til satsinga årleg. Av dette er 3 millionar brukt til stimuleringstiltak i fjellandbrukskommunane  fylka, 800.000 til felles FoU satsingar og 200.000 til administrasjon. 

I Nord-Trøndelag er kommunane Lierne, Røyrvik Namsskogan i Indre Namdal og Meråker i sørdelen av fylket, definerte som fjellandbrukskommunar. Desse to områda har hatt kvar sine prosjekt drive fram av lokale prosjektgrupper. Målet for begge områda har vore å få til utbyggingar av fjøs, få ein betre grovfôrproduksjon og å skape glød og styrka landbruksmiljø i fjellkommunane. Prosjekta har vore finansiert med fjellandbruksmidlane, BU-midlar og midlar frå fylkeskommunen.

I prosjektperioden for fjellandbrukssatsinga så har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i dialog med partnarskapet å auka maksimumsgrensa for investeringsstøtte i fjellkommunane til 1,5 million kroner mot kr 750.000 i resten av fylket.

20 utbyggingar i Indre Namdal og 5 i Meråker

I Indre Namdal var målet å få til 20 utbyggingar i prosjektperioden. Ved utgangen av 2016 var det her 14 gjennomførte utbyggingar og 6  under vurdering,  så her er utbyggingsmålet så godt som nådd. 

I Meråker  vart det i siste del av 2016 innvilga tilskot til 5 fjøsutbyggingar. Dette er fleire innovasjon Norge -finanserte prosjekt enn det kommunen i sum har fått dei siste 20-åra. 

I tillegg til utbyggingar så har det i begge områda vore aktivitetar for auka kompetanse innom grovfôrproduksjonen. Her har Norsk landbruksrådgiving hatt både markdagar og kurs og dei har fått i gang erfaringsgrupper innom ulike produksjonar for meir å læra av kvarandre. Fokus har vore både mengde og kvalitet. 

Fjellandbrukssatsinga viser at mobilisering og lokalt framdriven glød hjelper, både kommunane og Fylkesmannen merker at det er «noko som har skjedd». 

Satsar vidare på utvikling i utsette område

Fjellandbruksprosjektet blir avslutta i år, men Fylkesmannen ønskjer å vidareføra satsing i områda for positiv aktivitet. Fylkesmennene som samarbeider om fjellandbrukssatsinga har og spela inn til departementet at ein med erfaring frå prosjektet ønskjer ei vidareføring av delar ar tiltaka og at ein ønskjer å ta inn andre utsette landbruksområde i satsinga. 

Kontaktperson:
Fylkesagronom Anders Mona, [email protected],
tlf.: 74 16 81 98.

Til toppen