Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 3/2017

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med en utgave av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om stor effekt av at grøftetilskuddet ble doblet i år.

Ja!  Det grøftes betydelig mer i Sør-Trøndelag, stor effekt av at grøftetilskuddet ble doblet i år

Ordningen med tilskudd til drenering ble gjeninnført i 2013, men interessen har vært relativt begrenset fram til i år. Selv om de fleste er klar over behovet, så er kostnadene store og tilskuddet relativt lite. Da dette ble endret fra i år til kr 2.000,- pr daa, så ser vi imidlertid en sterk økning i antall søknader om tilskudd. Med en kostnad på ca. 10-12.000,- pr daa for skuffegraver og 4-6.000,- for gravehjulsmaskin pr daa på steinfri jord, så betyr tilskuddet at mange nå velger å grøfte areal de driver. Ei grøft skal holde i minst 30 år og drenering er avgjørende for å kunne opprettholde eller øke avlingene. Dette vet bøndene.

Bøndene søker om dreneringstilskuddet til sin kommune som alle nå har fått tildelt ekstra midler i forhold til areal og søknadsmengde. Selv om værforholdene og tilgang på entreprenører med gravemaskin kan være utfordringer noen steder, så ser vi at stadig flere anser drenering som god og lønnsom agronomi både på kort og lang sikt.

I Sør-Trøndelag ser vi blant annet at bøndene i grovfôrkommuner som Oppdal, Midtre Gauldal og Røros er aktive på dreneringssida og at kornkommuner som Trondheim og Ørland også melder om stor pågang. I vårt fylke grøftes både åpen åker og grasarealer. 

Grøfting.
Et stadig vanligere syn i jordbruket vårt – og bra er det! Foto: Ivar Stokkan

Kontaktperson: fmstist@fylkesmannen.no.

Nye møtearenaer for landbruket i Trøndelag

Samhandling i nettverk har vi lang erfaring med i Trøndelag. Tenkeloft Trøndersk landbruk og flere strategiske satsinger er eksempler på dette.  Nå skal vi bli et nytt fylke og har mulighet til å skape nye møtearenaer.  

I oktober 2017 ble det arrangert felles Regionalt landbruksforum for Trøndelag. Dette forumet har tidligere fungert godt som strategisk arena i begge i Trøndelagsfylkene. 

Som en følge av sammenslåingen av fylkene og fylkesmannsembetene er det naturlig å diskutere de ulike arenaene og møteplassene vi har mellom landbruksnæring, forvaltning og øvrig partnerskap. På felles regionalt landbruksforum for Trøndelag ble det derfor lagt frem en skisse til en mulig ny struktur for samhandlingen. Regionalt landbruksforum vil være det øverste organet som møtes 1–2 ganger pr år. Der deltar i hovedsak de aktørene som har deltatt i forumet i Sør- og Nord-Trøndelag. Videre vil vi ha et arbeidsutvalg med kjernepartnerskapet som møtes 4-6 ganger pr år. I tillegg vil vi ha fire fagråd som møtes etter behov for å diskutere spørsmål av mer faglig karakter. Det vil bli etablert fagråd innen jordbruk, skogbruk, ressursforvaltning og utvikling. Disse vil effektivisere vår saksbehandling og samhandling i næringa og andre viktige aktører for utvikling av landbruksnæringa.

I tillegg til å drøfte møtearenaer ble det gitt innspill på Regionalt Bygdeutviklingsprogram og regionalt næringsprogram. Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Trøndelag skal foreligge i januar 2018. Som et forsøk skal Trøndelag Fylkeskommune ha ansvaret for Regionalt næringsprogram i perioden 2018-2020.

Fylkeskommunene orienterte om ny Fylkesplan for Trøndelag og plan for Innovasjon og nyskaping. Landbruket er ei viktig næring i Trøndelag og har en sentral plass i begge plandokumentene.

Fylkesmannen fikk mange gode innspill fra partnerskapet under møtet i Regionalt landbruksforum.

Kontaktpersoner
Tore Bjørkli, fmsttbj@fylkesmannen.no 
Pål Martin Daling, fmstpmd@fylkesmannen.no 

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? Jordvern og vekst i skjønn harmoni?

Invitasjon til regional jordvernkonferanse 5. desember 2018.

Trøndelag setter jordvernet i fokus. I et globalt perspektiv skaffer jorda 95 prosent av maten. Å lage jord tar tusenvis av år. Teknologi og effektivisering er ikke nok til å brødfø en voksende befolkning. Vi må også ta vare på den jorda som finnes.

Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi, med blant annet mål om å redusere årlig omdisponering av dyrka mark til 4000 dekar innen 2020. Regjeringa har lagt til grunn at den nasjonale jordvernstrategien blir fulgt opp av kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. 

Landbruks- og matdepartementet har gitt Fylkesmennene i Hordaland/Rogaland og Nord-/Sør-Trøndelag i oppdrag å arrangere regionale jordvernkonferanser, med kommunene som målgruppe. De to førstnevnte har allerede arrangert konferanse, den 2. oktober i Haugesund. Vi i Trøndelag inviterer til konferanse på den internasjonale jorddagen - 5. desember, på Scandic Hell, Stjørdal. Dette vil være en oppfølging av den nasjonale jordvernkonferansen som nylig har blitt arrangert i Oslo. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale uttalte der at første kritiske punkt for å nå målene i jordvernstrategien er å få flere lokale beslutningstakere interessert enn i dag. Vi har et stort ønske om god oppslutning fra kommunale og fylkeskommunale politikere. Med oss på dagen har vi både folk fra næringa, forvaltningen, arkitektbransjen, utbyggere og politiske miljø m.m.

Kornåker.
Å lage jord tar tusenvis av år. Foto: Laila Marie Sorte

Kontaktperson: Margrethe Halsan fmstmha@fylkesmannen.no

Trøndersk regionsamling i Berlin 

Til Berlin for å diskutere lokal mat og matopplevelser i det nye Trøndelag. 

I anledning Trøndelag sin deltagelse på Internasjonale Grüne Woche (IGW)  i Berlin i januar 2018, inviterer Fylkesmannen i samarbeid med Oi! Trøndersk mat og drikke, samarbeidsparter i fylke og kommuner til regionsamling i Berlin. Temaet for samlingen er lokal mat og matopplevelser som ressurs for lokal og regional utvikling, og hvilke muligheter vi har i det nye Trøndelag. Det er 55 påmeldte på regionsamlingen som finner sted 24.-26. januar 2018. 

Trøndelag har deltatt på IGW i Berlin i flere år. Den internasjonale landbruksmessa har vist seg å være en flott arena for å synliggjøre Trøndelag som den attraktive og spennende mat- og opplevelsesregionen vi er. Messa er også en god arena for læring, inspirasjon, produktutvikling og nettverksbygging mellom mat- og reiselivsaktører, og for dialog omkring spørsmål knyttet til utvikling av matområdet.   

En viktig målsetting for Trøndelag sin deltagelse på IGW er å få flere tilreisende til vår region, som stopper og benytter seg av det trønderske matmangfoldet. Trøndelag vil denne gang tilby smaksprøver med utgangspunkt i blant annet rein, elg, lam, ost, laks, hvit fisk, blåskjell, sild i potetlefse og mat- og reiselivsaktører fra ulike deler av Trøndelag skal sørge for at det internasjonale publikumet får lyst til å ta turen til matregionen Trøndelag. 

Nå planlegges den trønderske standen på IGW Berlin – fra planleggingsmøte i oktober 2017.
Nå planlegges den trønderske standen på IGW Berlin – fra planleggingsmøte i oktober 2017. Foto: OI! Trøndersk mat og drikke

Kontaktperson: Liv Gystad, fmstlgy@fylkesmannen.no

Årets Økobonde 2017 i Sør-Trøndelag 

En fagjury bestående av Knut Sjøvold, Sør-Trøndelag Bonde og Småbrukarlag – Borgny Grande, Nord-Trøndelag Bondelag – Eva Pauline Hedegart, Trøndelag Landbruksrådgivning og Magnhild Melandsø, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, har tildelt prisen som Årets Økobonde for 2017 til Ledsaak med følgende begrunnelse: 

  • I konkurranse med flere andre sterke kandidater fra fylket, får Ledsaak prisen for å drive sitt økologiske gårdsbruk med melkeproduksjon og korn på en forbilledlig måte.
  • Ledsaak driver sammen med sin familie bruket etter økologiske og bærekraftige metoder der moderne agronomi og utmerket dyrevelferd gir grunnlag for høye ytelser og god driftsøkonomi.
  • Ledsaak har i tillegg ved mange anledninger, på en enkel og inspirerende måte, fortalt om sine valg og formidlet at økologisk driftsform både er mulig for de fleste, er lønnsomt og ikke minst gir andre lyst til å legge om drifta på sin gård.

Prisen er på kr 10.000,- og det følger med et flott metallskilt som kan henges på fjøsveggen som symbol for god innsats på eget bruk og for å skape og et godt omdømme for økologisk matproduksjon både i og utenom næringen. 

Prisen til Årets Økobonde ble etablert i år. Prisen skal gå til en person som har vært et forbilde for andre på feltene økologisk produksjon, agronomi, dyrevelferd og driftsøkonomi. I tillegg vektlegges at kandidater har vært nytenkende og har profilert økologisk landbruk på en god måte. Bak initiativet står Foregangsfylket Økologisk melk og kjøtt samt Fylkesmannen. 

Utmerkelsen ble tildelt Ledsaak under årets økologiske fagdag på Skjetlein under Økouka 25. september.            

Kontaktperson: fmstist@fylkesmannen.no.

Til toppen