Gáldu integreres i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

- Det er gledelig at Stortinget i dag har vedtatt at Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter skal integreres i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Målet er å styrke NIMs kompetanse om urfolks rettigheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Både Sametinget og Gáldus styre har vært aktivt involvert i integreringsprosessen og støttet den. 

Gáldu ble etablert i 2002 med formål om å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolks rettigheter og samiske rettigheter. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er opprettet ved lov i april 2015 og loven trådte i kraft 1. juli 2015.

For å sikre den nasjonale institusjonens legitimitet er det vesentlig at den har administrativ tilstedeværelse i samiskspråklig miljø og i sentrale samiske områder. Kontorsted for NIM, avdeling Gáldu vil være Kautokeino.

- For regjeringens er det viktig at avdelingen opprettholdes i Kautokeino med samme aktivitetsnivå som i dag, sier Sanner.

Det ble uttalt i innstillingen til lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Innst. 216 L (2014–2015)) at ivaretakelse av urfolks rettigheter er en viktig del av nasjonal institusjons virksomhet. Videre er det lagt til grunn at den nye nasjonale institusjonen skal ha mulighet til å ivareta oppfølgingen av samiske rettigheter i større grad enn det som har vært tilfelle med tidligere nasjonale institusjon.

Til toppen