Gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil ha en gjennomgang av organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen.

Gjennomgangen gjelder Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Hovedmålet er effektiv ressursbruk og avklaring av roller og ansvar mellom etatene, og arbeidsfordelingen mellom etatene og Helse- og omsorgsdepartementet. Kartleggingen skal avdekke uklare ansvarsforhold, ulik rolleforståelse og organisatoriske forhold som kan bidra til at ressursene ikke benyttes effektivt.

– På bakgrunn av kartleggingen skal prosjektet vurdere om det er behov for endringer i organisering, roller og ansvar for å unngå dobbeltarbeid. Vi ønsker en hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering og arbeidsfordeling mellom etatene, og mellom departementet og etatene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prosjektet skal legge til grunn at endringene de foreslår kan gjennomføres innenfor en uendret samlet budsjettramme.

Beredskapsrelaterte oppgaver, inkludert smittevern og atomberedskap, og digitaliseringsarbeid, skal særlig vurderes.

Prosjektet ledes av John-Arne Røttingen og skal levere rapporten til departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2023.

Rapporten vil danne grunnlaget for beslutninger i Helse- og omsorgsdepartementet, som dernest vil foreslå eventuelle endringer for regjeringen. Disse vil legges fram i revidert nasjonalbudsjett i mai.