Gjennomgang av F-5-salget

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter at Forsvarsdepartementet i fjor vår mottok et tips om uregelmessigheter rundt salget av utrangerte F-5-jagerfly, ble departementets internrevisjon bedt om å granske saken. Det er ikke funnet grunnlag for anmeldelse av potensielt straffbare forhold.

Internrevisjonen har undersøkt prosessen rundt salg og eksport av flyene, håndtering av interessenter inkludert firmaet NGL som kjøpte flyene i 2015 og hvem som hadde hvilke roller og ansvar for avhendingen som begynte i 2002.

Salget i 2015 ble godkjent av Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og amerikanske myndigheter. Disse godkjennelsene var en forutsetning for salget. Rapporten peker på at alle formaliteter knyttet til lisens er i henhold til regelverket.

Internrevisjonen finner grunn til å peke på at mangelfull dokumentasjon og lav etterprøvbarhet har gjort det vanskelig å rekonstruere prosessene. Det er derfor flere områder der revisjonen verken kunne bekrefte eller avkrefte påstander og funn. Dette gjelder for eksempel om alle interessentene er gitt en likeverdig mulighet til å kjøpe flyene eller ikke.

Revisjonsperioden var fra 2002 til 2015. Rapporten sier at avhendingsregelverket i denne perioden ikke i tilstrekkelig grad var standardisert og operasjonalisert, men at det etter denne perioden er implementert flere forbedringstiltak knyttet til avhending av materiell.

Siden det var avhendingen av jagerflyene som skulle revideres og disse ble solgt tidlig i 2015, er forbedringstiltakene som er innført ikke tatt med i denne rapporten.

Taushetsbelagte opplysninger er unntatt innsyn etter offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Navn på personer som har gitt tips om mulige lovbrudd er unntatt etter offentleglova § 24 andre ledd første punktum. Videre er opplysninger som er gitt under den forutsetningen at de ikke skal offentliggjøres, unntatt av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser, jf. offentleglova § 20 første ledd bokstav b.

Vi gjør oppmerksom på at merinnsynsvurderingen etter offentleglova § 11 kan endre seg over tid, slik at det ved senere anledning kan gis ytterligere innsyn, for eksempel når saken er avsluttet. Det gis imidlertid ikke merinnsyn i taushetsbelagte opplysninger.