Gjennomgang av vindkraftkonsesjoner

Olje- og energidepartementet sluttfører nå arbeidet med gjennomgangen av de første vindkraftkonsesjonene slik Stortinget har anmodet om.

Stortinget fattet 19. juni følgende anmodningsvedtak:

Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.

Regjeringen har redegjort nærmere for departementets oppfølging av anmodningsvedtakene av 19. juni i statsbudsjettet for 2021. Det vises til budsjettproposisjonen for Olje- og energidepartementet.

- Jeg har lagt vekt på at departementet må gjøre et grundig arbeid med disse sakene i lys av Stortingets vedtak, noe vi også har redegjort for i budsjettproposisjonen. Med disse vurderingene og brevene som nå sendes til de berørte aktørene har vi svart på Stortingets vedtak. Jeg ser frem til fortsatt god dialog med Stortinget når stortingsmeldingen om endringer i konsesjonssystemet kommer til behandling senere i høst, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementets behandling for å følge opp anmodningsvedtaket har vært rettet mot feil og mangler som kunne være av en slik art at det ville være rettslig adgang etter forvaltningsloven og alminnelige ulovfestede forvaltningsregler til å omgjøre vedtakene som konsesjonsmyndighetene har fattet om vindkraftverk.

Sakene som er sluttført og som sluttføres i det nærmeste er:

Gismarvik

Gismarvik vindkraftverk der det i vedtak av 5. oktober ikke ble funnet feil eller mangler som kunne lede til ugyldighet.

Okla

Okla vindkraftverk der det i brev av i dag ikke er funnet feil eller mangler som kunne lede til ugyldighet. Departementets vurdering omfatter blant annet om manglende høring forut for planendring var en saksbehandlingsfeil som kunne lede til ugyldighet, samt de påstander om feil som har fremkommet nylig hva gjelder gjennomførte konsekvensutredninger og verdien på naturtypene i området.

Vardafjell

Vardafjell vindkraftverk er tidligere grundig gjennomgått ved departementets svar av 1. juli i år på omgjøringsbegjæring fra Sandnes kommune. Departementet har i brev av dags dato til kommet at Stortingets anmodningsvedtak er fulgt opp når det gjelder Vardafjellet vindkraftverk.

Haram

Haram vindkraftverk: Gjennomgang av denne saken er helt i sluttfasen. Gjennomgangen vurderer også anmodningen om omgjøring fra advokatfirma DSA på vegne av Nei til vindkraftverk på Haramsøy Departementet vurderer særlig om saksbehandlingen av de enkelte vedtak har vært tilstrekkelig og om halvering av installert effekt har vært behandlet korrekt konsesjonsrettslig, blant annet i lys av de anførsler som er reist i anmodningen om omgjøring og i pågående rettssak mot staten.

Tysvær

Tysvær vindkraftverk: Gjennomgangen av denne saken er også påbegynt og vil sluttføres i nærmeste fremtid.

Lenker

 

Lenke til brev om Gismarvik

Lenke til brev om Vardafjellet

Lenke til brev om Okla