Gjennomgangen av politiets maktmidler er klar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Vi lever i en tid med endringer i trusselbildet, samtidig som politiet har fått tilgang til nye maktmidler. Derfor bestilte regjeringen tidligere i år en rapport om politiets maktmidler for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget. Mandag 7. november fikk justis- og beredskapsminister Emilie Mehl overlevert Maktmiddelutvalgets utredning.

Utvalgsleder Lagestad gir statråd Mehl Maktmiddelutvalgets rapport
Utvalgsleder Pål Arild Lagestad overleverer Maktmiddelutvalgets rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

– Maktmiddelutvalget har lagt ned et stort og viktig arbeid, og jeg vil takke utvalget og sekretariatet for innsatsen. Jeg skal nå sette meg grundig inn i utredningen. Vi vil be om Politidirektoratets vurdering av de anbefalte tiltakene, for å se om noen av dem kan iverksettes med en gang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Utvalget har vurdert politiets maktmiddelbruk, herunder politiets bruk av makt mot barn og sårbare grupper.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er hensynet til barn særlig viktig. Jeg kan allerede nå si at vi vil følge opp utvalgets forslag om å lovfeste at politiet må ta særlige hensyn ved bruk av makt mot barn. Vi vil legge frem et eget høringsnotat om dette, sier Mehl.

Utvalget har også vurdert hvordan politiet og helsevesenet kan samarbeide tettere i møte med sårbare grupper og personer som er alvorlig psykisk syke, samt sett på bruken av spyttbeskyttere.

– Regjeringen har over tid jobbet for å bedre samarbeidet mellom helsevesenet og politiet, både for å kunne gi sårbare mennesker hjelp, og for å forebygge alvorlige voldshandlinger. Enkelte anbefalinger fra utvalget vil vi ta med oss inn i dette arbeidet.

Utvalget har videre vurdert spørsmålet om bevæpning av politiet, her er utvalget delt. Flertallet, som består av fem medlemmer, anbefaler innføring av generell bevæpning. Mindretallet, som består av tre medlemmer, anbefaler videreføring av dagens modell.

– Regjeringen vil inntil videre videreføre dagens ordning med fremskutt lagring av våpen. Vi skal nå sette oss godt inn i utvalgets vurderinger på dette området, sier justis- og beredskapsministeren

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering er viktig at politiets maktmiddelbruk ikke bare handler om hva som er best for politiet, men også om hva som er best for samfunnet som helhet. Jeg er glad for at vi har fått oppdatert kunnskap og vurderinger gjennom denne rapporten, som kan danne grunnlag for gode beslutninger fremover, sier Mehl.

Pressemelding fra utvalget:

Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert politiets maktmiddelbruk

Utvalget legger i dag frem sin utredning, som blant annet inneholder en anbefaling om bevæpning av politiet

Utvalget ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 15. februar 2022, og fikk i oppgave å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om politiets maktmiddelbruk, sett i lys av Bevæpningsutvalgets utredning i NOU 2017:9 Politi og bevæpning. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget skulle deretter brukes til å vurdere politiets maktmiddelbruk, med særlig fokus på maktmiddelbruk mot barn og sårbare grupper, og spørsmålet om bevæpning.

På bakgrunn av det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget anbefaler utvalget blant annet følgende tiltak:

  • Enkelte regelverksendringer, herunder lovfesting av at politiet må ta særlige hensyn ved bruk av makt mot barn.
  • Oppgradering av systemet for registrering av og rapportering om politiets bruk av andre maktmidler enn skytevåpen.
  • Det foretas en ny vurdering av bruk av spyttbeskytter etter at den helsefaglige vurderingen, som er bestilt, foreligger.
  • Politihøgskolen vurderer om det kan gjøres endringer i politiutdanningen og politiets vedlikeholdstrening for å øke fokuset på håndteringen av barn og sårbare grupper.
  • Flere tiltak for å bedre samhandlingen og kompetanseoverføringen mellom politiet og helsevesenet i håndteringen av personer med alvorlige psykiske lidelser, herunder at det etableres lokale samarbeidsrutiner mellom helse og politi i hvert distrikt, at det etableres et fast forum for kompetanseoverføring i hvert distrikt, og at det etableres systemer for tverretatlig læring etter alvorlige hendelser.
  • Opprettelse av et «maktmiddelråd» bestående av representanter fra politiet, sivilsamfunnet, akademia og helsevesenet, som gis kompetanse til å komme med kvalifiserte råd til departementet og direktoratet om problemstillinger knyttet til politiets maktmiddelbruk.
  • Forskning på bruk av maktmidler mot barn og sårbare grupper, holdninger til bevæpning blant grupper som av ulike grunner er hyppigere i kontakt med politiet enn gjennomsnittsbefolkningen, hvordan bevæpning påvirker befolkningens tillit til politiet, og hvordan bevæpning påvirker politiets og publikums atferd.

I spørsmålet om bevæpning har utvalget delt seg i et flertall og et mindretallet. Flertallet, som består av utvalgsmedlemmene Pål Lagestad, Heidi Kløkstad, Kjetil Lussand, Merete Løkkebakken og Jahn Erik Solheim, anbefaler innføring av generell bevæpning. Mindretallet, som består av utvalgsmedlemmene Marius Dietrichson, Brede Aasen og Åse Langballe, anbefaler videreføring av dagens modell med fremskutt lagring av skytevåpen i kjøretøy som hovedregel.