Skal se på politiets bruk av maktmidler

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsministeren vil ha oppdaterte faglige vurderinger av politiets bruk av maktmidler. Departementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal levere sin rapport i løpet av 2022.

Politiets maktmidler ble sist utredet gjennom NOU’en «Politi og bevæpning» i 2017. Utviklingen de senere årene, med innføring av punktbevæpning, perioder med midlertidig bevæpning, utprøving av elektrosjokkvåpen samt endringer i trusselbildet baner veien for et ekspertutvalg som kan gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om politiets samlede maktmiddelbruk.

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har tilgang på og hvordan det brukes. Jeg ser behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget på det området. Det er viktig at dette ikke bare handler om hva som er best for politiet, men også om hva som er best for samfunnet som helhet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Politiets bruk av maktmidler mot barn og andre sårbare grupper skal vurderes særskilt av ekspertutvalget, som er et tverrfaglig og bredt sammensatt utvalg med representanter fra helsesektoren, advokatforeningen og akademia i utvalget.

Ekspertutvalget skal begynne arbeidet sitt i februar/mars og levere sin rapport i 2022.

Utvalgets medlemmer:

Leder:
Pål Arild Lagestad , professor
Nord Universitet

Medlemmer:
Marius Dietrichson, advokat
Leder av forsvarerforeningen

Brede Aasen, klinikkdirektør
Haukeland Universitetssykehus                                                                       

Heidi Kløkstad, politimester
Nordland politidistrikt

Merete Løkkebakken, avsnittsleder
Oslo politidistrikt

Kjetil Lussand, politiinspektør
Sørvest politidistrikt

Jahn Erik Solheim, politioverbetjent
Troms politidistrikt

Åse Langballe, pensjonert forsker II, dr.polit og spesialpedagog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiskstress (NKTVS)

Mandat: Utvalget som skal se på politiets bruk av maktmidler