Hensynet til barnets beste i politiloven

Justis- og beredskapsdepartementet legger i dag frem forslag som tydeliggjør at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle politiets handlinger og avgjørelser som berører barn.

– Som gruppe er barn sårbare i møtet med politiet. Selv om politiet tar særlige hensyn til barn i dag, så står det ikke eksplisitt i politiloven. Det vil regjeringen gjøre noe med, og legger i dag frem forslag til lovendringer for Stortinget, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det følger av Grunnloven og menneskerettighetsloven at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Hverken i politiloven eller politiinstruksen er det regulert hvordan politiet skal opptre overfor barn, og det er ikke oppstilt egne krav for bruk av makt overfor barn. Samtidig vil politiet vurdere om maktbruk er nødvendig og står i forhold til situasjonens alvor. Dette innebærer at politiet skal se hen til individuelle forhold, som barnets alder, helsesituasjon og sårbarhet.

Lovendringen innebærer at hensynet til barnets beste eksplisitt vil inngå også i politilovens bestemmelse om alminnelige regler for hvordan polititjenesten skal utføres, og tydeliggjør at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle politiets handlinger og avgjørelser som berører barn, også der politiet vurderer bruk av makt.

Forslaget følger opp en av anbefalingene i Maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler». Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl varslet allerede, da rapporten ble lagt frem 7. november 2022, at hun ville følge opp utvalgets forslag om å lovfeste at politiet skal ta særlige hensyn ved bruk av makt mot barn.