Prop. 45 L (2023–2024)

Endringer i politiloven og vaktvirksomhetsloven (virkeområde mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag til et nytt ledd i politiloven § 6 som tydeliggjør at barnets beste skal tas i betraktning som et grunnleggende hensyn ved alle politiets handlinger og avgjørelser som berører barn. Forslaget følger blant annet opp et av punktene i Maktmiddelutvalgets rapport om politiets bruk av maktmidler, som ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet 7. november 2022. Det fremmes i proposisjonen også forslag om endringer av virkeområdet for vaktvirksomhetsloven. Endringen medfører at loven ikke lenger vil gjelde sikkerhetskontroll i norsk sivil luftfart som ikke omfatter personkontroll. Forslaget innebærer at det innføres et skille på norske flyplasser mellom sikkerhetskontroll i form av personkontroll, og andre former for sikkerhetskontroll. Den foreslåtte endringen i vaktvirksomhetsloven § 2 vil ikke ha noen innvirkning på sikkerhetsnivået på norske lufthavner. Personell som skal gjennomføre sikkerhetskontroll som ikke innebærer personkontroll, vil gis opplæring i henhold til securityregelverket, slik som i dag. Opplærlingen samsvarer med den opplæring som gis sikkerhetspersonell i EU/EØS-området for øvrig.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget