Gode erfaringer med ungdomsfengsel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ungdomsenheten for barn som begår alvorlig kriminalitet får gode resultater i ny NOVA-rapport. – Vi mener det er viktig med aktivt forebyggende arbeid blant barn og unge som begår kriminalitet. Etablering av to ungdomsenheter er et viktig ledd i dette, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Ungdomsenheten i Bjørgvin har vært et prøveprosjekt siden 2009. Rapporten anbefaler at ungdomsenheten gjøres permanent under forutsetning av at ressursene videreføres.

– Hittil i år har det vært innsatt tretten under 18 år i norske fengsler. For å legge til rette for at flere barn og unge kan følges opp, åpnet vi i april i år også en ungdomsenhet på Eidsvoll, sier justisministeren.

Ungdomsenhet vest er evaluert av Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Konkusjoner

  • Det lagt stor vekt på god tverrfaglig kompetanse og oppfølging etter soning.
  • Det er godt tilrettelagt for skolegang, utdanning, fysisk aktivitet og tilgang på helsetjenester.
  • Det er liten bruk av innelåsing og skjerming.
  • Enheten byr på aktiviteter som oppleves som meningsfulle.
  • Ungdommene opplever å bli godt behandlet og føler seg trygge. Behovene i forhold til alder blir ivaretatt. Det vektlegges som positivt at de slipper å sone sammen med voksne
  • For å fremme trivsel og trygghet er utformingen av enheten tillagt stor vekt.

Om ungdomsenhetene

  • Kriminalomsorgen har nå åtte tilrettelagte plasser som kan ta i mot barn og unge som settes i fengsel, enten i varetekt eller på dom.  
  • Enhetene har rundt 30 stillingshjemler i turnus, samt avdelingsleder og nestleder. Halvparten av de ansatte har fengselsfaglig bakgrunn, de øvrige er ansatt som miljøterapeuter, med fagbakgrunn som bla. sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, lærer/pedagog.
  • Enhetene har i tillegg et tverretatlig team, som består av psykolog, barnevernsfaglig rådgiver/koordinator og pedagogisk rådgiver. Teamets hovedoppgave er, i samarbeid med enheten, å ivareta de innsattes behov under straffegjennomføringen, og forberede tiden etter løslatelse for å sikre at relevante forvaltningsmyndigheter følger dem opp. Målet er å motvirke tilbakefall til ny kriminalitet.
  • Enheten vil også kunne gi et tilbud til 18 og 19 åringer etter individuelle vurderinger.

Les NOVA sin evalueringsrapport (pdf)