Historisk arkiv

Godt styresett viktig for å lykkes med klima- og skogsatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En ny rapport om økosystemtjenester, klima og skog ble presentert på et seminar på Fridtjof Nansens Institutt 5. juni. Den ser nærmere på hva slags rolle kompensasjon for økosystemtjenester kan spille i forhold til arbeidet med å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse.

En ny rapport om økosystemtjenester, klima og skog ble presentert på et seminar på Fridtjof Nansens Institutt 5. juni. Den ser nærmere på hva slags rolle kompensasjon for økosystemtjenester kan spille i forhold til arbeidet med å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse. Den legger vekt på at kompensasjon for økosystemtjenester kan bli et viktig verktøy for den internasjonale satsingen på dette området, hvis man tar tilstrekkelig høyde for styresett, eiendomsforhold og bruksrettigheter til skog, og fordelingseffekter, spesielt i forhold til de fattigste.

Rapporten er bestilt av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og gjennomført av International Institute for Environment and Development, Centre for International Forestry Research og World Resources Institite.

Blant øvrige funn og anbefalinger er:
Rapporten foreslår at Norge arrangerer en årlig REDD-begivenhet på linje med Stockholm Water Week, for eksempel kalt "the Oslo REDD Exchange" med formål å samle de viktigste aktørene på feltet, og videreføre det lederskap ift REDD som Norge nå utøver i kraft av Stoltenbergs erklæring på Bali i 2007, og Regjeringens klima- og skogprosjektet som er satt opp for å iverksette dette løftet.

Rapporten foreslår også å støtte Sør-Sør-samarbeid for REDD, for eksempel gjennom støtteordninger for NGOer.
 
Med hensyn til overvåkning anbefales det å involvere urfolk og lokalsamfunn med god kjennskap til lokale skogøkosystemer i deltakende metoder på bakken for å utfylle data om avskoging fra satelittmålinger. Disse kommer nemlig ofte til kort i forhold til degradering av skog (uttynning av biologisk mangfold og redusert karbontetthet som følge av plukkhogst og assosierte skader, men ikke full avskoging). Det kan være effektivt for å involvere tradisjonell kunnskap om tilstand i økosystemer og sørge for sterkere forankring for REDD fra grupper som ellers fort kan falle utenfor sentraliserte REDD-prosesser.

Det anbefales også å legge prinsippet om Free, Prior, Informed Consent til grunn i forhold til konsultasjon og medvirkning for urfolk og lokalsamfunn i utarbeiding og iverksetting av nasjonale REDD-strategier. Dette er et hett tema i klimaforhandlingene, med urfolk og NGOer på den ene siden, og flere vestlige land så vel som utviklingsland på den andre siden.

Endelig anbefales det at Norge blir pådriver for å anvende Extractive Industries Transparancy Initiative og Publish What You Pay-prinsippene også på skogsektoren, som skjemmes av hemmelighold og korrupsjon.

Les mer om rapporten på nettsidene til International Institute for Environment and Development

Les mer om workshopen på Fridtjof Nansnens Institutt

Les mer om Regjeringens klima- og skogprosjekt

Les artikkel i New York Times om rapporten