Grønt industriløft for skog- og trenæringen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Det legges vekt på syv innsatsområder med stort vekstpotensial; havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri.

Markedsmuligheter for skog- og trenæringen

Det er økende etterspørsel etter biomasse og biobaserte produkter som kan bidra til utslippskutt gjennom karbonlagring og bærekraftige energi- og produksjonssystemer. Norge har betydelige bioressurser fra land og hav, som kan gi grunnlag for økt bærekraftig verdiskaping.

Trevirke på Moelven Bruk.
Fra Moelven Bruk: Norsk trearkitektur og bruk av tre i bygg i verdensklasse har, i kombinasjon med økt behov for klimavennlige løsninger, de siste årene bidratt til nye markedsmuligheter og økt etterspørsel etter trebaserte bygningsmaterialer. Foto: Torbjørn Tandberg

– Som landbruks- og matminister er jeg særlig opptatt av å legge til rette for utvikling av hele verdikjeden knyttet til skog- og trenæringen og annen bioøkonomi. Vi ser store markedsmuligheter for disse næringene, og vi må sørge for at norsk industri har tilgang på råstoff til konkurransedyktige vilkår, sier Sandra Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch planter skog.
Skogplanting ved Losby Bruk, Lørenskog. – Skog som vokser tar opp CO2, og aktiv skogskjøtsel med hogst, planting, gjødsling og ungskogpleie bidrar til en betydelig klimagevinst. Det blir hogd mer enn noen gang i norske skoger, og skogeierne får gode priser for tømmeret, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet

De siste årene har hogstvolumet vært økende. En tredjedel av hogstvolumet eksporteres. Dette gir potensial for økt skogbasert industriell verdiskaping i Norge, ved lønnsom bearbeiding. Bygningsmaterialer i tre er den viktigste verdidriveren i næringen. Norsk trearkitektur og bruk av tre i bygg i verdensklasse har, i kombinasjon med økt behov for klimavennlige løsninger, de siste årene bidratt til nye markedsmuligheter og økt etterspørsel etter trebaserte bygningsmaterialer. Det er også økende etterspørsel etter blant annet bærekraftig produsert biodrivstoff, cellulose og andre treforedlingsprodukter.