Grunnrenteskatt på havbruk: Reelle inntekter skal ligge til grunn

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Den høye lønnsomheten i havbruksnæringen kommer fra våre felles naturressurser og dyktige folk langs kysten. Derfor har regjeringen foreslått en grunnrenteskatt for næringen, hvor deler av overskuddet skal komme tilbake til kommunene, lokalsamfunnene og felleskapet. Prinsippet om at det er de reelle inntektene som skal ligge til grunn for grunnrenteskatten ligger fast. Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten.

Regjeringen har foreslått å bruke normpriser for å beregne grunnrenteskatten selskapene må betale. Uten uavhengige markedspriser er det fare for at selskapene kan flytte overskuddet til andre deler av konsernet som ikke betaler grunnrenteskatt. Der det er uavhengige parter vil kontraktspriser ligge til grunn for beregningen av grunnrenteskatten.

– Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den gjelde overskuddet i bransjen. En normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjeller og størrelser på fisken. Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Det blir grunnrenteskatt. I forslaget som legges fram for Stortinget vil vi sørge for en beskatning som bygger opp under målene i Hurdalsplattformen om flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte eksportinntekter fra havbruksnæringen. For regjeringen har det vært viktig at vertskommunene skal komme bedre ut enn i dag, og at bunnfradraget er av en slik størrelse at det i hovedsak er de største aktørene som betaler grunnrenteskatt, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Når felleskapet nå skal få en større andel av overskuddet fra havbruksnæringen er det viktig at skattesystemet ikke åpner for skattetilpasninger og ikke innebærer urimelige administrative byrder for verken næringen eller skattemyndighetene.

– Målet er å finne markedsprisen på laksen, og det er flere mulige måter å gjøre det på. Vi har gode erfaringer med et normprisråd for petroleumsskatten. Det er blant alternativene vi ser på, og et alternativ som jeg ønsket å diskutere med næringsaktørene i møtet i dag. Jeg vil igjen understreke at det ikke vil være grunnrenteskatt på foredling, fortsetter Vedum.

I utredningen fra Havbruksskatteutvalget drøftes ulike metoder for å finne frem til en uavhengig markedspris. Normpriser basert på priser fra Nasdaq, slik det foreslås i høringsnotatet, er i tråd med Havbruksskatteutvalgets forslag til utforming av en grunnrenteskatt. Utvalget nevner også et normprisråd som et mulig alternativ.