Presseinvitasjon

Nyheiter
Presseinvitasjon

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker Seljord, Skien og Porsgrunn 29. juni

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fastlegesituasjonen, samarbeid mellom sjukehus og kommunar, moderne sjukeheimar og lågterskeltilbod for barn og unge innan psykisk helse står på programmet når statsråd Ingvild Kjerkol besøker Telemark.

Program 29. juni

Kl. 10.30-12.30: Fastlegesituasjonen i Seljord

Til tross for fastlegekrisa, har Seljord kommune lykkast med å rekruttere gode legar. Dei meiner å ha utvikla ein berekraftig modell, og vil fortelje om dette. Seljord har såkalla primærhelseteam og deltar i læringsnettverket «Gode pasientforløp».

Akuttkjeden Telemark
Målet med dette samhandlingsprosjektet var at Telemark skulle få Noregs beste akuttkjede. Alle dei 17 kommunane i fylket deltok. Prosjektet fokuserte på å styrke tillit, respekt og likeverd på tvers av forvaltningsnivåa. Prosjektleiaren fortel om erfaringane.

Stad: Seljord Helsesenter, Ingrid Slettens veg 16, Seljord

Kl. 14.00-15.00: Frå fritt behandlingsval til ei sterkare offentleg helseteneste
Direktør Tom Helge Rønning ved Sjukehuset Telemark meiner fritt behandlingsval-ordninga tappar den offentlege helsetenesta for ressursar og personell. Regjeringa vil avvikle ordninga. Samtale med helseministeren om vegen vidare: Korleis kan vi styrke den offentlege helsetenesta når fritt behandlingsvalg-ordninga opphøyr?

Sjukehuset vil òg fortelje om deira arbeid med å styrke tilbodet for barn og unge innan psykisk helse.

Stad: Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 55, 3710 Skien

Kl. 15.15-16.15: Møte med ungdommar og Rocket-man-prosjektet i Porsgrunn
Rocket-Man er eit prosjekt for ungdom, der målet er å fange opp unge som fell utanfor, slit med rus eller står i fare for å gjere det. Prosjektet ønsker å skape ein arena for trygghleik, meistring og inkludering. Representantar frå prosjektet fortel om arbeidet. Møtet finn stad i Bakgården Ungdomshus – ein møteplass for ungdom mellom 13 og 18 år.

Stad: Bakgården Ungdomshus, Kirkebakken 6, Porsgrunn

Kl. 16.30-17.30: Ny sjukeheim og felles legevakt 
Mule sykehjem er ein topp moderne sjukeheim, som òg er base for heimetenestene. Statsråden får omvising.

Det er planar om å teste ut ei felles legevakt mellom Porsgrunn og Bamble kommunar. Ordførar Robin Kåss frå Porsgrunn kommune fortel om planane. Ordføraren i Bamble, Hallgeir Kjeldal, er òg til stades.

Sted: Mule sykehjem, Mule 10B, Porsgrunn

Du kan rette førespurnader til helse- og omsorgsministeren til kommunikasjonsrådgivar Susanne Berg-Hansen på mobil 959 33 834 eller e-post susanne.berg-hansen@hod.dep.no