Anskaffelse av IKT systemer i Helse Nord:

Høie kritisk til at Helse Nord ikke avsluttet den ulovlige avtalen med DIPS før 2011

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- De regionale helseforetakene må følge lov for offentlige anskaffelser. Når Riksrevisjonen påpeker ulovlige forhold, er det viktig at disse følges opp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det har vært ulike medieoppslag den siste tiden om at Helse Nord i perioden 2005 – 2011 fortsatte en ulovlig avtale med IKT-systemleverandør DIPS, selv om Riksrevisjonen i 2004 påpekte at anskaffelsesavtalen var ulovlig.

- Jeg har opprettholdt og utvidet kritikken av ulovlige forhold i Helse Nord, sier Høie.

Hva har statsråden gjort siden han overtok som helse- og omsorgsminister?

Helse- og omsorgsdepartementet ble høsten 2013 varslet om kritikkverdige forhold i forbindelse med inngåelse av avtale om kjøp av IKT-systemer fra DIPS.

Etter å ha blitt orientert om denne saken kort tid etter at Bent Høie tiltrådte som statsråd i 2013, innkalte helse- og omsorgsministeren Helse Nord til møte 27. februar 2014. I dette møtet opprettholdt og utvidet Høie kritikken av en ulovlig inngått IKT- avtale med DIPS, i perioden 2005 – 2011.

Høie opprettholdt kritikken knyttet til inngåelsen av den ulovlige anskaffelsen fra 2003. Videre ble Helse Nord kritisert for at kontrakten ikke ble avsluttet før i 2011.

Helse Nords begrunnelse for ikke å avslutte kontrakten tidligere var risikoen for mulig erstatningssak. ‑Jeg er uenig i denne vurderingen og mener at et mulig erstatningsansvar ikke var god nok grunn til å opprettholde den ulovlige avtalen, sier Høie.

Høie kritiserte også det regionale helseforetaket for ikke å ha oversendt til Riksrevisjonen brevet fra Accenture med informasjon om at Accenture hadde trukket seg som rådgiver for Helse Nord. Den utvidede kritikken gikk også på at det ikke fremgikk klart om når og hvordan styringsgruppen og styret i Helse Nord ble orientert om vurderingene fra Accenture og advokatfirmaet Simonsen Føyen knyttet til lovligheten av anbudet.

- Jeg mener tidligere helseministre i denne perioden burde ha grepet inn og stoppet den ulovlige avtalen. Dette ble ikke gjort. Det er beklagelig, sier Høie.

Høie sendte Accenturebrev til Riksrevisjonen

Høsten 2013 ble helse- og omsorgsminister Bent Høie varselet om et brev fra Accenture, med informasjon om at konsulentselskapet hadde trukket seg som rådgiver for Helse Nord i 2005. Høie sendte dette brevet til Riksrevisjonen. I brevet ble det konkret spurt om Riksrevisjonen med bakgrunn i brevet ønsket å se på prosessen rundt anbudet på nytt, og om Riksrevisjonens konklusjon ville ha blitt annerledes dersom de  var blitt kjent med brevet fra Accenture. Riksrevisjonen svarte Helse- og omsorgsdepartementet at det var uheldig at brevet ikke ble oversendt Riksrevisjonen i 2005, men konkluderte med at det ikke var grunnlag for å se på saken på nytt, og at Riksrevisjonens konklusjon ville ha blitt den samme i 2005 selv om de var blitt gjort kjent med brevet fra Accenture.

Lovlige forhold nå

- Da jeg overtok som helse- og omsorgsminister i 2013, hadde Helse Nord en lovlig IKT avtale med DIPS, inngått etter offentlig anbudsregler. Denne kontrakten har ved to anledninger vært prøvd for KOFA, Klagenemda for offentlige anskaffelser. KOFA har ikke funnet grunnlag for å kritisere anskaffelsen. Det var derfor ikke grunnlag for å gjøre endringer med denne avtalen, sier Høie.

Les Helse- og omsorgsdepartementet avsluttende brev til varsleren